Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2022

Ngày
Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12
1
10676
Tổng: 3
24876
Tổng: 3
76007
Tổng: 7
81691
Tổng: 0
31918
Tổng: 9
01697
Tổng: 6
46555
Tổng: 0
69488
Tổng: 6
35019
Tổng: 0
99876
Tổng: 3
2
93494
Tổng: 3
09390
Tổng: 9
61762
Tổng: 8
94479
Tổng: 6
51768
Tổng: 4
50554
Tổng: 9
36335
Tổng: 8
03138
Tổng: 1
64668
Tổng: 4
67246
Tổng: 0
3
37061
Tổng: 7
42113
Tổng: 4
87767
Tổng: 3
48243
Tổng: 7
89242
Tổng: 6
86690
Tổng: 9
37686
Tổng: 4
47153
Tổng: 8
65169
Tổng: 5
66819
Tổng: 0
4
46330
Tổng: 3
67147
Tổng: 1
42399
Tổng: 8
12941
Tổng: 5
79110
Tổng: 1
60832
Tổng: 5
50239
Tổng: 2
27492
Tổng: 1
62111
Tổng: 2
51859
Tổng: 4
75371
Tổng: 8
5
10619
Tổng: 0
23184
Tổng: 2
84917
Tổng: 8
54997
Tổng: 6
78054
Tổng: 9
05479
Tổng: 6
68404
Tổng: 4
49513
Tổng: 4
01548
Tổng: 2
80983
Tổng: 1
33487
Tổng: 5
6
98437
Tổng: 0
76101
Tổng: 1
78356
Tổng: 1
17538
Tổng: 1
20116
Tổng: 7
11584
Tổng: 2
76796
Tổng: 5
74873
Tổng: 0
44816
Tổng: 7
26450
Tổng: 5
77471
Tổng: 8
7
33657
Tổng: 2
28958
Tổng: 3
74079
Tổng: 6
98245
Tổng: 9
73301
Tổng: 1
87525
Tổng: 7
91796
Tổng: 5
80395
Tổng: 4
51169
Tổng: 5
13037
Tổng: 0
04067
Tổng: 3
8
98969
Tổng: 5
96534
Tổng: 7
62593
Tổng: 2
43769
Tổng: 5
51139
Tổng: 2
28977
Tổng: 4
66224
Tổng: 6
76821
Tổng: 3
75743
Tổng: 7
94309
Tổng: 9
66130
Tổng: 3
9
93093
Tổng: 2
35498
Tổng: 7
08663
Tổng: 9
34194
Tổng: 3
05659
Tổng: 4
08181
Tổng: 9
10295
Tổng: 4
00180
Tổng: 8
01293
Tổng: 2
96669
Tổng: 5
57765
Tổng: 1
10
08845
Tổng: 9
23768
Tổng: 4
72929
Tổng: 1
25295
Tổng: 4
35106
Tổng: 6
08391
Tổng: 0
17772
Tổng: 9
42119
Tổng: 0
17535
Tổng: 8
71218
Tổng: 9
71610
Tổng: 1
11
55427
Tổng: 9
49104
Tổng: 4
61349
Tổng: 3
86317
Tổng: 8
27724
Tổng: 6
29224
Tổng: 6
02801
Tổng: 1
44082
Tổng: 0
99951
Tổng: 6
92034
Tổng: 7
81736
Tổng: 9
12
88903
Tổng: 3
85672
Tổng: 9
31953
Tổng: 8
81358
Tổng: 3
55065
Tổng: 1
17818
Tổng: 9
23151
Tổng: 6
93970
Tổng: 7
55448
Tổng: 2
67145
Tổng: 9
78611
Tổng: 2
13
46638
Tổng: 1
82472
Tổng: 9
66650
Tổng: 5
76864
Tổng: 0
29436
Tổng: 9
89927
Tổng: 9
95155
Tổng: 0
40306
Tổng: 6
21776
Tổng: 3
65353
Tổng: 8
96305
Tổng: 5
14
87219
Tổng: 0
35862
Tổng: 8
48563
Tổng: 9
96764
Tổng: 0
30775
Tổng: 2
52762
Tổng: 8
32850
Tổng: 5
90213
Tổng: 4
66581
Tổng: 9
57974
Tổng: 1
12834
Tổng: 7
15
20222
Tổng: 4
87296
Tổng: 5
01067
Tổng: 3
54045
Tổng: 9
93649
Tổng: 3
79716
Tổng: 7
38114
Tổng: 5
19117
Tổng: 8
87354
Tổng: 9
79638
Tổng: 1
91006
Tổng: 6
16
55431
Tổng: 4
89562
Tổng: 8
18513
Tổng: 4
36554
Tổng: 9
17713
Tổng: 4
90524
Tổng: 6
77064
Tổng: 0
05904
Tổng: 4
48715
Tổng: 6
35546
Tổng: 0
50578
Tổng: 5
17
88041
Tổng: 5
38755
Tổng: 0
04440
Tổng: 4
87347
Tổng: 1
58553
Tổng: 8
68274
Tổng: 1
66327
Tổng: 9
54182
Tổng: 0
55890
Tổng: 9
15677
Tổng: 4
05776
Tổng: 3
18
46384
Tổng: 2
29996
Tổng: 5
90202
Tổng: 2
80436
Tổng: 9
69049
Tổng: 3
87190
Tổng: 9
36713
Tổng: 4
92993
Tổng: 2
14894
Tổng: 3
07253
Tổng: 8
32592
Tổng: 1
19
76930
Tổng: 3
92264
Tổng: 0
39218
Tổng: 9
78864
Tổng: 0
49968
Tổng: 4
66449
Tổng: 3
53393
Tổng: 2
75303
Tổng: 3
62198
Tổng: 7
68879
Tổng: 6
66534
Tổng: 7
20
71085
Tổng: 3
88182
Tổng: 0
04348
Tổng: 2
58953
Tổng: 8
78195
Tổng: 4
71808
Tổng: 8
25496
Tổng: 5
10211
Tổng: 2
50221
Tổng: 3
27465
Tổng: 1
80770
Tổng: 7
21
78645
Tổng: 9
89665
Tổng: 1
76044
Tổng: 8
89291
Tổng: 0
85198
Tổng: 7
81571
Tổng: 8
27404
Tổng: 4
17965
Tổng: 1
44823
Tổng: 5
50000
Tổng: 0
52091
Tổng: 0
22
74954
Tổng: 9
41055
Tổng: 0
43218
Tổng: 9
31695
Tổng: 4
24547
Tổng: 1
50846
Tổng: 0
04093
Tổng: 2
60652
Tổng: 7
76777
Tổng: 4
31698
Tổng: 7
30529
Tổng: 1
23
28383
Tổng: 1
25351
Tổng: 6
38074
Tổng: 1
77318
Tổng: 9
29213
Tổng: 4
97140
Tổng: 4
15361
Tổng: 7
63437
Tổng: 0
79436
Tổng: 9
12843
Tổng: 7
47779
Tổng: 6
24
97132
Tổng: 5
16480
Tổng: 8
71400
Tổng: 0
97285
Tổng: 3
97218
Tổng: 9
49677
Tổng: 4
22857
Tổng: 2
24832
Tổng: 5
08154
Tổng: 9
05499
Tổng: 8
75996
Tổng: 5
25
20653
Tổng: 8
09401
Tổng: 1
88460
Tổng: 6
99368
Tổng: 4
87109
Tổng: 9
36768
Tổng: 4
69502
Tổng: 2
28670
Tổng: 7
59509
Tổng: 9
50604
Tổng: 4
36819
Tổng: 0
26
98409
Tổng: 9
07631
Tổng: 4
15972
Tổng: 9
32047
Tổng: 1
41717
Tổng: 8
46970
Tổng: 7
00558
Tổng: 3
89151
Tổng: 6
93712
Tổng: 3
19739
Tổng: 2
67896
Tổng: 5
27
16440
Tổng: 4
70968
Tổng: 4
80965
Tổng: 1
02541
Tổng: 5
29667
Tổng: 3
62171
Tổng: 8
09155
Tổng: 0
89617
Tổng: 8
77390
Tổng: 9
89604
Tổng: 4
67857
Tổng: 2
28
83926
Tổng: 8
89075
Tổng: 2
20182
Tổng: 0
47202
Tổng: 2
57318
Tổng: 9
13149
Tổng: 3
56590
Tổng: 9
68144
Tổng: 8
41946
Tổng: 0
32041
Tổng: 5
65507
Tổng: 7
29
11699
Tổng: 8
59903
Tổng: 3
58339
Tổng: 2
87354
Tổng: 9
38892
Tổng: 1
92303
Tổng: 3
75965
Tổng: 1
92129
Tổng: 1
73887
Tổng: 5
25380
Tổng: 8
30
67466
Tổng: 2
89914
Tổng: 5
59924
Tổng: 6
12512
Tổng: 3
58839
Tổng: 2
96409
Tổng: 9
96955
Tổng: 0
89651
Tổng: 6
05085
Tổng: 3
31
12239
Tổng: 2
39725
Tổng: 7
50267
Tổng: 3
92467
Tổng: 3
93343
Tổng: 7

Thống kê giải đặc biệt theo năm là bảng tổng hợp đầy đủ các giải đặc biệt miền Bắc theo từng năm. Đây được đánh giá là công cụ hữu ích nhất giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về các bộ số độc đắc đã về.

Trong bảng thống kê XSMB theo năm sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin gồm có:

  • Cột dọc hiển thị ngày: Đây là cột xếp vị trí đầu từ trái sang trong bảng thống kê, cột này sẽ được đánh thứ tự từ ngày 1 đến ngày 31.

  • Hàng ngang hiển thị tháng: Hàng ngang đầu tiên trong bảng thống kê đặc biệt miền Bắc theo năm được đánh số lần lượt từ tháng 1 đến tháng 12 theo chiều từ trái sang.

  • Các ô: Các ô trong bảng thống kê được tạo thành tại giao điểm của ngày và tháng, vị trí này sẽ hiển thị giải đặc biệt miền Bắc mở thưởng vào ngày và tháng tương ứng.

Lợi ích khi người dùng tra cứu bảng thống kê giải đặc biệt năm

Trên mỗi bảng thống kê giải đặc biệt theo năm, người chơi có thể dễ dàng phát hiện một ngày bất kỳ trong tháng về dãy số nào, từ đó có thêm thông tin trong quá trình tìm kiếm các bộ số và dự thưởng hàng ngày. Các cao thủ thường hay dựa vào bảng thống kê này để tìm ra quy luật xuất hiện của các bộ số như: giải đặc biệt thường thường về chẵn hay lẻ, nhịp của các bố số hay tần suất xuất hiện…

Lưu ý:  Những ô chứa màu “khác biệt” là đánh dấu ngày chủ nhật, giúp người chơi có thể dễ dàng thống kê giải đặc biệt theo tuần mà không cần thực hiện thêm các bước tìm kiếm, chuyển hướng trang đang xem.

Toàn bộ dữ liệu thống kê giải đặc biệt XSMB theo năm được máy tính thực hiện nên đảm bảo độ chính xác và nhanh chóng. Người chơi có thể theo dõi thêm các thông tin xổ số hàng ngày tại:

Xổ số kiến thiết​​​​​​​