Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2023

Ngày
Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12
1
16705
Tổng: 5
34838
Tổng: 1
76102
Tổng: 2
70344
Tổng: 8
61820
Tổng: 2
95921
Tổng: 3
90746
Tổng: 0
04430
Tổng: 3
61379
Tổng: 6
07289
Tổng: 7
20136
Tổng: 9
2
49265
Tổng: 1
60755
Tổng: 0
47577
Tổng: 4
01844
Tổng: 8
00865
Tổng: 1
71963
Tổng: 9
57123
Tổng: 5
88137
Tổng: 0
06380
Tổng: 8
80973
Tổng: 0
93127
Tổng: 9
3
25649
Tổng: 3
52766
Tổng: 2
37856
Tổng: 1
52333
Tổng: 6
85576
Tổng: 3
00370
Tổng: 7
96894
Tổng: 3
80288
Tổng: 6
31186
Tổng: 4
34556
Tổng: 1
65761
Tổng: 7
4
75757
Tổng: 2
64948
Tổng: 2
06743
Tổng: 7
75345
Tổng: 9
81918
Tổng: 9
04408
Tổng: 8
06883
Tổng: 1
56177
Tổng: 4
08811
Tổng: 2
53139
Tổng: 2
55858
Tổng: 3
5
76191
Tổng: 0
06194
Tổng: 3
58118
Tổng: 9
96226
Tổng: 8
82647
Tổng: 1
00081
Tổng: 9
29397
Tổng: 6
45710
Tổng: 1
06367
Tổng: 3
88733
Tổng: 6
13484
Tổng: 2
6
45370
Tổng: 7
35492
Tổng: 1
39919
Tổng: 0
89911
Tổng: 2
02904
Tổng: 4
83079
Tổng: 6
44798
Tổng: 7
74923
Tổng: 5
15269
Tổng: 5
73121
Tổng: 3
91484
Tổng: 2
7
39597
Tổng: 6
18198
Tổng: 7
75877
Tổng: 4
49736
Tổng: 9
88060
Tổng: 6
40357
Tổng: 2
93076
Tổng: 3
08672
Tổng: 9
49956
Tổng: 1
26547
Tổng: 1
10949
Tổng: 3
8
20040
Tổng: 4
88864
Tổng: 0
73787
Tổng: 5
29815
Tổng: 6
44481
Tổng: 9
13437
Tổng: 0
98215
Tổng: 6
80766
Tổng: 2
13676
Tổng: 3
75188
Tổng: 6
98526
Tổng: 8
9
78014
Tổng: 5
29337
Tổng: 0
68205
Tổng: 5
10026
Tổng: 8
58546
Tổng: 0
84288
Tổng: 6
05408
Tổng: 8
59261
Tổng: 7
35252
Tổng: 7
91245
Tổng: 9
34562
Tổng: 8
10
81191
Tổng: 0
85120
Tổng: 2
24420
Tổng: 2
06363
Tổng: 9
97996
Tổng: 5
01936
Tổng: 9
58222
Tổng: 4
25102
Tổng: 2
35902
Tổng: 2
84521
Tổng: 3
94670
Tổng: 7
11
04942
Tổng: 6
98713
Tổng: 4
47076
Tổng: 3
16039
Tổng: 2
63134
Tổng: 7
46260
Tổng: 6
45631
Tổng: 4
90299
Tổng: 8
63768
Tổng: 4
49140
Tổng: 4
08391
Tổng: 0
12
18452
Tổng: 7
09841
Tổng: 5
56695
Tổng: 4
37195
Tổng: 4
84102
Tổng: 2
55442
Tổng: 6
67115
Tổng: 6
06848
Tổng: 2
73132
Tổng: 5
50875
Tổng: 2
98375
Tổng: 2
13
60762
Tổng: 8
41916
Tổng: 7
17375
Tổng: 2
44265
Tổng: 1
19949
Tổng: 3
88661
Tổng: 7
26902
Tổng: 2
84528
Tổng: 0
56650
Tổng: 5
40620
Tổng: 2
19412
Tổng: 3
14
62940
Tổng: 4
56141
Tổng: 5
67879
Tổng: 6
57534
Tổng: 7
67753
Tổng: 8
57854
Tổng: 9
78668
Tổng: 4
16893
Tổng: 2
59722
Tổng: 4
59454
Tổng: 9
85800
Tổng: 0
15
44221
Tổng: 3
18158
Tổng: 3
67724
Tổng: 6
27414
Tổng: 5
90956
Tổng: 1
46904
Tổng: 4
08897
Tổng: 6
41861
Tổng: 7
13720
Tổng: 2
15013
Tổng: 4
33859
Tổng: 4
16
48260
Tổng: 6
65243
Tổng: 7
89581
Tổng: 9
41248
Tổng: 2
19031
Tổng: 4
76830
Tổng: 3
51351
Tổng: 6
82019
Tổng: 0
11724
Tổng: 6
94540
Tổng: 4
54869
Tổng: 5
17
53363
Tổng: 9
18435
Tổng: 8
59389
Tổng: 7
65576
Tổng: 3
67949
Tổng: 3
96361
Tổng: 7
22406
Tổng: 6
79186
Tổng: 4
22365
Tổng: 1
70876
Tổng: 3
95110
Tổng: 1
18
45282
Tổng: 0
44971
Tổng: 8
57570
Tổng: 7
71661
Tổng: 7
22632
Tổng: 5
94351
Tổng: 6
20080
Tổng: 8
47887
Tổng: 5
43104
Tổng: 4
28600
Tổng: 0
98371
Tổng: 8
19
62857
Tổng: 2
37264
Tổng: 0
86903
Tổng: 3
46285
Tổng: 3
22317
Tổng: 8
59915
Tổng: 6
15339
Tổng: 2
41830
Tổng: 3
50925
Tổng: 7
45305
Tổng: 5
38429
Tổng: 1
20
91869
Tổng: 5
32775
Tổng: 2
24192
Tổng: 1
24623
Tổng: 5
70452
Tổng: 7
51232
Tổng: 5
58286
Tổng: 4
92009
Tổng: 9
40303
Tổng: 3
42888
Tổng: 6
49071
Tổng: 8
21
90781
Tổng: 9
81664
Tổng: 0
47914
Tổng: 5
45297
Tổng: 6
58534
Tổng: 7
35944
Tổng: 8
27221
Tổng: 3
52566
Tổng: 2
57349
Tổng: 3
17948
Tổng: 2
22
31357
Tổng: 2
08798
Tổng: 7
64652
Tổng: 7
32754
Tổng: 9
84267
Tổng: 3
27433
Tổng: 6
60279
Tổng: 6
22714
Tổng: 5
91918
Tổng: 9
14670
Tổng: 7
23
01964
Tổng: 0
45483
Tổng: 1
71679
Tổng: 6
95972
Tổng: 9
83660
Tổng: 6
58062
Tổng: 8
63734
Tổng: 7
76922
Tổng: 4
45844
Tổng: 8
57999
Tổng: 8
24
16979
Tổng: 6
48657
Tổng: 2
42105
Tổng: 5
19966
Tổng: 2
09870
Tổng: 7
62442
Tổng: 6
57973
Tổng: 0
62778
Tổng: 5
91388
Tổng: 6
20952
Tổng: 7
25
52371
Tổng: 8
30415
Tổng: 6
32273
Tổng: 0
85483
Tổng: 1
20319
Tổng: 0
63634
Tổng: 7
75659
Tổng: 4
82843
Tổng: 7
68779
Tổng: 6
61380
Tổng: 8
08816
Tổng: 7
26
34164
Tổng: 0
67360
Tổng: 6
57765
Tổng: 1
89675
Tổng: 2
36191
Tổng: 0
03493
Tổng: 2
87929
Tổng: 1
94958
Tổng: 3
45236
Tổng: 9
26788
Tổng: 6
11873
Tổng: 0
27
72859
Tổng: 4
93758
Tổng: 3
83230
Tổng: 3
80755
Tổng: 0
96237
Tổng: 0
49195
Tổng: 4
21171
Tổng: 8
18448
Tổng: 2
93447
Tổng: 1
74036
Tổng: 9
84757
Tổng: 2
28
87219
Tổng: 0
55827
Tổng: 9
66228
Tổng: 0
13196
Tổng: 5
79459
Tổng: 4
97495
Tổng: 4
40915
Tổng: 6
83185
Tổng: 3
11698
Tổng: 7
07157
Tổng: 2
11913
Tổng: 4
29
76479
Tổng: 6
86367
Tổng: 3
54639
Tổng: 2
85867
Tổng: 3
06920
Tổng: 2
69358
Tổng: 3
49278
Tổng: 5
07044
Tổng: 8
38050
Tổng: 5
03141
Tổng: 5
30
16179
Tổng: 6
11504
Tổng: 4
90819
Tổng: 0
20765
Tổng: 1
69851
Tổng: 6
55741
Tổng: 5
76551
Tổng: 6
19237
Tổng: 0
34684
Tổng: 2
07426
Tổng: 8
31
30061
Tổng: 7
59381
Tổng: 9
88961
Tổng: 7
72615
Tổng: 6
73040
Tổng: 4
39267
Tổng: 3

Thống kê giải đặc biệt theo năm là bảng tổng hợp đầy đủ các giải đặc biệt miền Bắc theo từng năm. Đây được đánh giá là công cụ hữu ích nhất giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về các bộ số độc đắc đã về.

Trong bảng thống kê XSMB theo năm sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin gồm có:

  • Cột dọc hiển thị ngày: Đây là cột xếp vị trí đầu từ trái sang trong bảng thống kê, cột này sẽ được đánh thứ tự từ ngày 1 đến ngày 31.

  • Hàng ngang hiển thị tháng: Hàng ngang đầu tiên trong bảng thống kê đặc biệt miền Bắc theo năm được đánh số lần lượt từ tháng 1 đến tháng 12 theo chiều từ trái sang.

  • Các ô: Các ô trong bảng thống kê được tạo thành tại giao điểm của ngày và tháng, vị trí này sẽ hiển thị giải đặc biệt miền Bắc mở thưởng vào ngày và tháng tương ứng.

Lợi ích khi người dùng tra cứu bảng thống kê giải đặc biệt năm

Trên mỗi bảng thống kê giải đặc biệt theo năm, người chơi có thể dễ dàng phát hiện một ngày bất kỳ trong tháng về dãy số nào, từ đó có thêm thông tin trong quá trình tìm kiếm các bộ số và dự thưởng hàng ngày. Các cao thủ thường hay dựa vào bảng thống kê này để tìm ra quy luật xuất hiện của các bộ số như: giải đặc biệt thường thường về chẵn hay lẻ, nhịp của các bố số hay tần suất xuất hiện…

Lưu ý:  Những ô chứa màu “khác biệt” là đánh dấu ngày chủ nhật, giúp người chơi có thể dễ dàng thống kê giải đặc biệt theo tuần mà không cần thực hiện thêm các bước tìm kiếm, chuyển hướng trang đang xem.

Toàn bộ dữ liệu thống kê giải đặc biệt XSMB theo năm được máy tính thực hiện nên đảm bảo độ chính xác và nhanh chóng. Người chơi có thể theo dõi thêm các thông tin xổ số hàng ngày tại:

Xổ số kiến thiết​​​​​​​