XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 4 các năm

Ngày 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4
Năm 2024
19052
Tổng: 7
62909
Tổng: 9
67364
Tổng: 0
69389
Tổng: 7
72666
Tổng: 2
00312
Tổng: 3
93374
Tổng: 1
30147
Tổng: 1
16510
Tổng: 1
14138
Tổng: 1
69356
Tổng: 1
12073
Tổng: 0
90649
Tổng: 3
71396
Tổng: 5
99369
Tổng: 5
96850
Tổng: 5
90289
Tổng: 7
Năm 2023
70344
Tổng: 8
01844
Tổng: 8
52333
Tổng: 6
75345
Tổng: 9
96226
Tổng: 8
89911
Tổng: 2
49736
Tổng: 9
29815
Tổng: 6
10026
Tổng: 8
06363
Tổng: 9
16039
Tổng: 2
37195
Tổng: 4
44265
Tổng: 1
57534
Tổng: 7
27414
Tổng: 5
41248
Tổng: 2
65576
Tổng: 3
71661
Tổng: 7
46285
Tổng: 3
24623
Tổng: 5
47914
Tổng: 5
64652
Tổng: 7
71679
Tổng: 6
42105
Tổng: 5
85483
Tổng: 1
89675
Tổng: 2
80755
Tổng: 0
13196
Tổng: 5
54639
Tổng: 2
90819
Tổng: 0
Năm 2022
76007
Tổng: 7
61762
Tổng: 8
87767
Tổng: 3
12941
Tổng: 5
54997
Tổng: 6
17538
Tổng: 1
98245
Tổng: 9
43769
Tổng: 5
34194
Tổng: 3
25295
Tổng: 4
86317
Tổng: 8
81358
Tổng: 3
76864
Tổng: 0
96764
Tổng: 0
54045
Tổng: 9
36554
Tổng: 9
87347
Tổng: 1
80436
Tổng: 9
78864
Tổng: 0
58953
Tổng: 8
89291
Tổng: 0
31695
Tổng: 4
77318
Tổng: 9
97285
Tổng: 3
99368
Tổng: 4
32047
Tổng: 1
02541
Tổng: 5
47202
Tổng: 2
58339
Tổng: 2
59924
Tổng: 6
Năm 2021
50393
Tổng: 2
01795
Tổng: 4
44110
Tổng: 1
16278
Tổng: 5
06800
Tổng: 0
94659
Tổng: 4
97675
Tổng: 2
63904
Tổng: 4
52070
Tổng: 7
85313
Tổng: 4
29013
Tổng: 4
86039
Tổng: 2
29405
Tổng: 5
74295
Tổng: 4
90982
Tổng: 0
99789
Tổng: 7
10780
Tổng: 8
89500
Tổng: 0
81365
Tổng: 1
05475
Tổng: 2
84355
Tổng: 0
56292
Tổng: 1
98860
Tổng: 6
21177
Tổng: 4
73278
Tổng: 5
16252
Tổng: 7
49333
Tổng: 6
91213
Tổng: 4
21916
Tổng: 7
96736
Tổng: 9
Năm 2020
54503
Tổng: 3
69550
Tổng: 5
46625
Tổng: 7
90667
Tổng: 3
77561
Tổng: 7
69063
Tổng: 9
97298
Tổng: 7
06702
Tổng: 2
Năm 2019
83620
Tổng: 2
71393
Tổng: 2
18934
Tổng: 7
70084
Tổng: 2
91458
Tổng: 3
61188
Tổng: 6
98764
Tổng: 0
37110
Tổng: 1
31765
Tổng: 1
05284
Tổng: 2
52236
Tổng: 9
84308
Tổng: 8
46181
Tổng: 9
02867
Tổng: 3
57843
Tổng: 7
11022
Tổng: 4
61619
Tổng: 0
54399
Tổng: 8
73588
Tổng: 6
78697
Tổng: 6
66103
Tổng: 3
78819
Tổng: 0
95541
Tổng: 5
61229
Tổng: 1
44188
Tổng: 6
41702
Tổng: 2
66029
Tổng: 1
61019
Tổng: 0
00417
Tổng: 8
93006
Tổng: 6
Năm 2018
75571
Tổng: 8
19012
Tổng: 3
85446
Tổng: 0
64482
Tổng: 0
37294
Tổng: 3
76309
Tổng: 9
91498
Tổng: 7
61763
Tổng: 9
97323
Tổng: 5
79188
Tổng: 6
34765
Tổng: 1
70118
Tổng: 9
42501
Tổng: 1
71370
Tổng: 7
25452
Tổng: 7
20546
Tổng: 0
83064
Tổng: 0
73822
Tổng: 4
34580
Tổng: 8
23061
Tổng: 7
69966
Tổng: 2
29568
Tổng: 4
32369
Tổng: 5
28845
Tổng: 9
26550
Tổng: 5
92986
Tổng: 4
10230
Tổng: 3
39786
Tổng: 4
19447
Tổng: 1
45514
Tổng: 5
Năm 2017
03235
Tổng: 8
31270
Tổng: 7
06143
Tổng: 7
69919
Tổng: 0
66007
Tổng: 7
55708
Tổng: 8
27281
Tổng: 9
99346
Tổng: 0
23716
Tổng: 7
34343
Tổng: 7
20459
Tổng: 4
64924
Tổng: 6
37311
Tổng: 2
78123
Tổng: 5
88945
Tổng: 9
73309
Tổng: 9
45622
Tổng: 4
03215
Tổng: 6
92086
Tổng: 4
64829
Tổng: 1
56407
Tổng: 7
59036
Tổng: 9
96705
Tổng: 5
80384
Tổng: 2
57149
Tổng: 3
71071
Tổng: 8
24363
Tổng: 9
26852
Tổng: 7
54621
Tổng: 3
13176
Tổng: 3
Năm 2016
92332
Tổng: 5
79373
Tổng: 0
27895
Tổng: 4
57747
Tổng: 1
77541
Tổng: 5
56802
Tổng: 2
26188
Tổng: 6
93793
Tổng: 2
45423
Tổng: 5
18636
Tổng: 9
28435
Tổng: 8
10140
Tổng: 4
09821
Tổng: 3
09866
Tổng: 2
50653
Tổng: 8
50227
Tổng: 9
03388
Tổng: 6
70502
Tổng: 2
10506
Tổng: 6
20075
Tổng: 2
31780
Tổng: 8
06580
Tổng: 8
97066
Tổng: 2
73815
Tổng: 6
47878
Tổng: 5
83725
Tổng: 7
90964
Tổng: 0
95627
Tổng: 9
65431
Tổng: 4
25434
Tổng: 7
Năm 2015
35200
Tổng: 0
51565
Tổng: 1
59199
Tổng: 8
45881
Tổng: 9
07686
Tổng: 4
53967
Tổng: 3
78652
Tổng: 7
93325
Tổng: 7
49175
Tổng: 2
35615
Tổng: 6
08712
Tổng: 3
72096
Tổng: 5
49813
Tổng: 4
11164
Tổng: 0
85815
Tổng: 6
38673
Tổng: 0
34848
Tổng: 2
89316
Tổng: 7
90672
Tổng: 9
38066
Tổng: 2
39768
Tổng: 4
19460
Tổng: 6
21551
Tổng: 6
95378
Tổng: 5
38176
Tổng: 3
14493
Tổng: 2
53429
Tổng: 1
48571
Tổng: 8
80669
Tổng: 5
07844
Tổng: 8
Năm 2014
71541
Tổng: 5
00767
Tổng: 3
69276
Tổng: 3
17893
Tổng: 2
04655
Tổng: 0
56709
Tổng: 9
41768
Tổng: 4
14312
Tổng: 3
33041
Tổng: 5
74674
Tổng: 1
95633
Tổng: 6
85634
Tổng: 7
35867
Tổng: 3
96573
Tổng: 0
86743
Tổng: 7
23906
Tổng: 6
09110
Tổng: 1
65471
Tổng: 8
84874
Tổng: 1
92108
Tổng: 8
31340
Tổng: 4
55155
Tổng: 0
09163
Tổng: 9
77969
Tổng: 5
36977
Tổng: 4
02561
Tổng: 7
72454
Tổng: 9
94678
Tổng: 5
75251
Tổng: 6
77368
Tổng: 4
Năm 2013
76416
Tổng: 7
23619
Tổng: 0
87670
Tổng: 7
51222
Tổng: 4
26909
Tổng: 9
88056
Tổng: 1
14307
Tổng: 7
49432
Tổng: 5
89411
Tổng: 2
00350
Tổng: 5
27626
Tổng: 8
58046
Tổng: 0
39985
Tổng: 3
62341
Tổng: 5
53517
Tổng: 8
25895
Tổng: 4
64261
Tổng: 7
53089
Tổng: 7
48048
Tổng: 2
13411
Tổng: 2
35616
Tổng: 7
52138
Tổng: 1
82447
Tổng: 1
13101
Tổng: 1
47030
Tổng: 3
30101
Tổng: 1
32639
Tổng: 2
46640
Tổng: 4
69043
Tổng: 7
13627
Tổng: 9
Năm 2012
35970
Tổng: 7
62760
Tổng: 6
27131
Tổng: 4
59317
Tổng: 8
98976
Tổng: 3
28993
Tổng: 2
53823
Tổng: 5
45564
Tổng: 0
57148
Tổng: 2
50321
Tổng: 3
77582
Tổng: 0
13641
Tổng: 5
32203
Tổng: 3
86517
Tổng: 8
54473
Tổng: 0
41591
Tổng: 0
54166
Tổng: 2
13490
Tổng: 9
53089
Tổng: 7
45299
Tổng: 8
68885
Tổng: 3
64083
Tổng: 1
47166
Tổng: 2
63726
Tổng: 8
58547
Tổng: 1
78460
Tổng: 6
44035
Tổng: 8
21766
Tổng: 2
14572
Tổng: 9
50886
Tổng: 4
Năm 2011
00771
Tổng: 8
29995
Tổng: 4
61085
Tổng: 3
68505
Tổng: 5
24633
Tổng: 6
76460
Tổng: 6
26570
Tổng: 7
82033
Tổng: 6
18970
Tổng: 7
18520
Tổng: 2
73964
Tổng: 0
29261
Tổng: 7
61495
Tổng: 4
82680
Tổng: 8
29442
Tổng: 6
81055
Tổng: 0
76870
Tổng: 7
13729
Tổng: 1
58731
Tổng: 4
05691
Tổng: 0
54966
Tổng: 2
59436
Tổng: 9
63208
Tổng: 8
95442
Tổng: 6
65188
Tổng: 6
16142
Tổng: 6
12856
Tổng: 1
78237
Tổng: 0
60991
Tổng: 0
86883
Tổng: 1
Năm 2010
50055
Tổng: 0
96948
Tổng: 2
99456
Tổng: 1
43059
Tổng: 4
69438
Tổng: 1
25923
Tổng: 5
93957
Tổng: 2
81192
Tổng: 1
45855
Tổng: 0
81754
Tổng: 9
78143
Tổng: 7
88407
Tổng: 7
09811
Tổng: 2
87595
Tổng: 4
60656
Tổng: 1
68609
Tổng: 9
81175
Tổng: 2
05253
Tổng: 8
49435
Tổng: 8
82120
Tổng: 2
31530
Tổng: 3
49117
Tổng: 8
27716
Tổng: 7
94758
Tổng: 3
46414
Tổng: 5
65170
Tổng: 7
50884
Tổng: 2
73376
Tổng: 3
55509
Tổng: 9
58533
Tổng: 6
Năm 2009
67696
Tổng: 5
02305
Tổng: 5
33394
Tổng: 3
97301
Tổng: 1
65370
Tổng: 7
24335
Tổng: 8
38074
Tổng: 1
45800
Tổng: 0
03412
Tổng: 3
89202
Tổng: 2
11857
Tổng: 2
41172
Tổng: 9
70695
Tổng: 4
56954
Tổng: 9
05358
Tổng: 3
97836
Tổng: 9
56399
Tổng: 8
71534
Tổng: 7
52968
Tổng: 4
83437
Tổng: 0
98141
Tổng: 5
99309
Tổng: 9
93250
Tổng: 5
61842
Tổng: 6
24856
Tổng: 1
19010
Tổng: 1
02571
Tổng: 8
11889
Tổng: 7
44610
Tổng: 1
06382
Tổng: 0
Năm 2008
56141
Tổng: 5
34202
Tổng: 2
00272
Tổng: 9
37702
Tổng: 2
83087
Tổng: 5
54804
Tổng: 4
18983
Tổng: 1
99688
Tổng: 6
34400
Tổng: 0
31677
Tổng: 4
54560
Tổng: 6
14275
Tổng: 2
23216
Tổng: 7
86045
Tổng: 9
87616
Tổng: 7
83937
Tổng: 0
84878
Tổng: 5
72101
Tổng: 1
26010
Tổng: 1
65540
Tổng: 4
06128
Tổng: 0
09503
Tổng: 3
88061
Tổng: 7
97133
Tổng: 6
48444
Tổng: 8
02964
Tổng: 0
80701
Tổng: 1
53633
Tổng: 6
06562
Tổng: 8
61670
Tổng: 7
Năm 2007
31059
Tổng: 4
71700
Tổng: 0
18372
Tổng: 9
61778
Tổng: 5
37206
Tổng: 6
28557
Tổng: 2
61301
Tổng: 1
49311
Tổng: 2
09692
Tổng: 1
11780
Tổng: 8
03463
Tổng: 9
00517
Tổng: 8
62455
Tổng: 0
53289
Tổng: 7
32336
Tổng: 9
70590
Tổng: 9
51043
Tổng: 7
00474
Tổng: 1
38997
Tổng: 6
10329
Tổng: 1
17647
Tổng: 1
25373
Tổng: 0
54330
Tổng: 3
47271
Tổng: 8
85270
Tổng: 7
52138
Tổng: 1
24402
Tổng: 2
24776
Tổng: 3
06993
Tổng: 2
46099
Tổng: 8
Năm 2006
21042
Tổng: 6
06163
Tổng: 9
24385
Tổng: 3
67216
Tổng: 7
46685
Tổng: 3
08483
Tổng: 1
17185
Tổng: 3
82006
Tổng: 6
13369
Tổng: 5
96977
Tổng: 4
89477
Tổng: 4
47370
Tổng: 7
16762
Tổng: 8
40744
Tổng: 8
53647
Tổng: 1
55238
Tổng: 1
92132
Tổng: 5
99015
Tổng: 6
57407
Tổng: 7
01114
Tổng: 5
14746
Tổng: 0
93342
Tổng: 6
71701
Tổng: 1
70954
Tổng: 9
76394
Tổng: 3
73273
Tổng: 0
22169
Tổng: 5
68910
Tổng: 1
67890
Tổng: 9
54381
Tổng: 9
Năm 2005
64930
Tổng: 3
42868
Tổng: 4
59481
Tổng: 9
17333
Tổng: 6
62501
Tổng: 1
93103
Tổng: 3
99046
Tổng: 0
76253
Tổng: 8
96887
Tổng: 5
73014
Tổng: 5
98780
Tổng: 8
55882
Tổng: 0
45258
Tổng: 3
52885
Tổng: 3
47795
Tổng: 4
77010
Tổng: 1
38049
Tổng: 3
50951
Tổng: 6
68639
Tổng: 2
68889
Tổng: 7
42861
Tổng: 7
77245
Tổng: 9
34133
Tổng: 6
36852
Tổng: 7
44922
Tổng: 4
02020
Tổng: 2
15566
Tổng: 2
57568
Tổng: 4
22410
Tổng: 1
56306
Tổng: 6
Năm 2004
85650
Tổng: 5
60344
Tổng: 8
98103
Tổng: 3
45749
Tổng: 3
10471
Tổng: 8
73973
Tổng: 0
70896
Tổng: 5
84806
Tổng: 6
97898
Tổng: 7
82927
Tổng: 9
80201
Tổng: 1
17724
Tổng: 6
06074
Tổng: 1
89888
Tổng: 6
61344
Tổng: 8
50494
Tổng: 3
50027
Tổng: 9
02550
Tổng: 5
31788
Tổng: 6
77334
Tổng: 7
86865
Tổng: 1
55832
Tổng: 5
08097
Tổng: 6
85741
Tổng: 5
31671
Tổng: 8
83259
Tổng: 4
99824
Tổng: 6
20614
Tổng: 5
01964
Tổng: 0
28442
Tổng: 6
Năm 2003
77235
Tổng: 8
13940
Tổng: 4
81341
Tổng: 5
38997
Tổng: 6
76448
Tổng: 2
81196
Tổng: 5
00079
Tổng: 6
84244
Tổng: 8
51550
Tổng: 5
72450
Tổng: 5
42168
Tổng: 4
80630
Tổng: 3
50579
Tổng: 6
58328
Tổng: 0
22881
Tổng: 9
56339
Tổng: 2
25226
Tổng: 8
93659
Tổng: 4
59592
Tổng: 1
72262
Tổng: 8
89429
Tổng: 1
43537
Tổng: 0
07164
Tổng: 0
30141
Tổng: 5
91699
Tổng: 8
89535
Tổng: 8
23148
Tổng: 2
32371
Tổng: 8
82090
Tổng: 9
62323
Tổng: 5

Thống kê XSMB theo tháng giúp người chơi xem được những thông tin sau:

  • Thống kê GĐB của các ngày trong cùng một tháng trong nhiều năm

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Lưu ý:

Tháng 2 thường chỉ có 28 hay 29 ngày nên dữ liệu tháng 2 thường rỗng ngày cuối. Các ngày lễ Tết hay do dịch bệnh dữ liệu cũng thường để trống

Bạn có thể xem thêm: