XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 3 các năm

Ngày 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3
Năm 2023
76102
Tổng: 2
47577
Tổng: 4
37856
Tổng: 1
06743
Tổng: 7
58118
Tổng: 9
39919
Tổng: 0
75877
Tổng: 4
73787
Tổng: 5
68205
Tổng: 5
24420
Tổng: 2
47076
Tổng: 3
56695
Tổng: 4
17375
Tổng: 2
67879
Tổng: 6
67724
Tổng: 6
89581
Tổng: 9
59389
Tổng: 7
57570
Tổng: 7
86903
Tổng: 3
24192
Tổng: 1
Năm 2022
24876
Tổng: 3
09390
Tổng: 9
42113
Tổng: 4
42399
Tổng: 8
84917
Tổng: 8
78356
Tổng: 1
74079
Tổng: 6
62593
Tổng: 2
08663
Tổng: 9
72929
Tổng: 1
61349
Tổng: 3
31953
Tổng: 8
66650
Tổng: 5
48563
Tổng: 9
01067
Tổng: 3
18513
Tổng: 4
04440
Tổng: 4
90202
Tổng: 2
39218
Tổng: 9
04348
Tổng: 2
76044
Tổng: 8
43218
Tổng: 9
38074
Tổng: 1
71400
Tổng: 0
88460
Tổng: 6
15972
Tổng: 9
80965
Tổng: 1
20182
Tổng: 0
59903
Tổng: 3
89914
Tổng: 5
12239
Tổng: 2
Năm 2021
91577
Tổng: 4
87462
Tổng: 8
63410
Tổng: 1
96100
Tổng: 0
66992
Tổng: 1
61918
Tổng: 9
38433
Tổng: 6
20859
Tổng: 4
97736
Tổng: 9
61639
Tổng: 2
47526
Tổng: 8
85439
Tổng: 2
95112
Tổng: 3
45587
Tổng: 5
61924
Tổng: 6
60054
Tổng: 9
72152
Tổng: 7
37733
Tổng: 6
55324
Tổng: 6
97438
Tổng: 1
68140
Tổng: 4
54315
Tổng: 6
85639
Tổng: 2
66438
Tổng: 1
44219
Tổng: 0
72042
Tổng: 6
54601
Tổng: 1
31295
Tổng: 4
03000
Tổng: 0
49255
Tổng: 0
06996
Tổng: 5
Năm 2020
04635
Tổng: 8
73787
Tổng: 5
38823
Tổng: 5
51223
Tổng: 5
52991
Tổng: 0
78854
Tổng: 9
87368
Tổng: 4
55060
Tổng: 6
95973
Tổng: 0
83549
Tổng: 3
29224
Tổng: 6
74951
Tổng: 6
73118
Tổng: 9
18915
Tổng: 6
18901
Tổng: 1
28322
Tổng: 4
52267
Tổng: 3
81489
Tổng: 7
85074
Tổng: 1
85736
Tổng: 9
55521
Tổng: 3
46024
Tổng: 6
36123
Tổng: 5
31578
Tổng: 5
54296
Tổng: 5
94135
Tổng: 8
33555
Tổng: 0
91159
Tổng: 4
28914
Tổng: 5
42902
Tổng: 2
98819
Tổng: 0
Năm 2019
71310
Tổng: 1
62505
Tổng: 5
58310
Tổng: 1
11155
Tổng: 0
02286
Tổng: 4
87807
Tổng: 7
72672
Tổng: 9
09702
Tổng: 2
06000
Tổng: 0
74359
Tổng: 4
97291
Tổng: 0
37899
Tổng: 8
55062
Tổng: 8
75608
Tổng: 8
40771
Tổng: 8
26682
Tổng: 0
96651
Tổng: 6
41334
Tổng: 7
39473
Tổng: 0
20824
Tổng: 6
43185
Tổng: 3
97477
Tổng: 4
40005
Tổng: 5
86472
Tổng: 9
25019
Tổng: 0
94499
Tổng: 8
63559
Tổng: 4
27974
Tổng: 1
21642
Tổng: 6
64361
Tổng: 7
13748
Tổng: 2
Năm 2018
94228
Tổng: 0
05180
Tổng: 8
90586
Tổng: 4
16873
Tổng: 0
98565
Tổng: 1
93060
Tổng: 6
85983
Tổng: 1
00998
Tổng: 7
21423
Tổng: 5
03830
Tổng: 3
35229
Tổng: 1
17577
Tổng: 4
58507
Tổng: 7
90354
Tổng: 9
46416
Tổng: 7
24049
Tổng: 3
81636
Tổng: 9
58038
Tổng: 1
08294
Tổng: 3
61165
Tổng: 1
68585
Tổng: 3
29539
Tổng: 2
14613
Tổng: 4
05545
Tổng: 9
96594
Tổng: 3
07223
Tổng: 5
18467
Tổng: 3
23588
Tổng: 6
46168
Tổng: 4
44900
Tổng: 0
34439
Tổng: 2
Năm 2017
14824
Tổng: 6
90801
Tổng: 1
42654
Tổng: 9
32217
Tổng: 8
00745
Tổng: 9
75615
Tổng: 6
86735
Tổng: 8
56949
Tổng: 3
00207
Tổng: 7
08701
Tổng: 1
53838
Tổng: 1
63995
Tổng: 4
51674
Tổng: 1
81040
Tổng: 4
98441
Tổng: 5
33000
Tổng: 0
72191
Tổng: 0
28263
Tổng: 9
34365
Tổng: 1
80860
Tổng: 6
15998
Tổng: 7
70175
Tổng: 2
06750
Tổng: 5
80732
Tổng: 5
17867
Tổng: 3
93508
Tổng: 8
13858
Tổng: 3
92233
Tổng: 6
18516
Tổng: 7
98628
Tổng: 0
57214
Tổng: 5
Năm 2016
47739
Tổng: 2
47167
Tổng: 3
59194
Tổng: 3
74704
Tổng: 4
61911
Tổng: 2
23296
Tổng: 5
82785
Tổng: 3
37566
Tổng: 2
26818
Tổng: 9
31091
Tổng: 0
26510
Tổng: 1
76090
Tổng: 9
78400
Tổng: 0
22142
Tổng: 6
90316
Tổng: 7
42093
Tổng: 2
98518
Tổng: 9
54125
Tổng: 7
14610
Tổng: 1
37344
Tổng: 8
59430
Tổng: 3
66350
Tổng: 5
98752
Tổng: 7
49896
Tổng: 5
85152
Tổng: 7
36982
Tổng: 0
00806
Tổng: 6
81751
Tổng: 6
40184
Tổng: 2
61692
Tổng: 1
44978
Tổng: 5
Năm 2015
58195
Tổng: 4
23297
Tổng: 6
34548
Tổng: 2
14455
Tổng: 0
89462
Tổng: 8
87585
Tổng: 3
31288
Tổng: 6
55427
Tổng: 9
80299
Tổng: 8
91950
Tổng: 5
36017
Tổng: 8
93207
Tổng: 7
72429
Tổng: 1
88301
Tổng: 1
78089
Tổng: 7
35489
Tổng: 7
28451
Tổng: 6
96033
Tổng: 6
83756
Tổng: 1
79872
Tổng: 9
49387
Tổng: 5
68603
Tổng: 3
93027
Tổng: 9
56781
Tổng: 9
31447
Tổng: 1
38024
Tổng: 6
25345
Tổng: 9
45057
Tổng: 2
20019
Tổng: 0
49471
Tổng: 8
04704
Tổng: 4
Năm 2014
51215
Tổng: 6
51001
Tổng: 1
66679
Tổng: 6
45436
Tổng: 9
46682
Tổng: 0
82060
Tổng: 6
45290
Tổng: 9
48911
Tổng: 2
78825
Tổng: 7
66657
Tổng: 2
23630
Tổng: 3
67195
Tổng: 4
47934
Tổng: 7
18427
Tổng: 9
90065
Tổng: 1
46036
Tổng: 9
87385
Tổng: 3
38111
Tổng: 2
89858
Tổng: 3
65184
Tổng: 2
75253
Tổng: 8
64761
Tổng: 7
27894
Tổng: 3
98417
Tổng: 8
55788
Tổng: 6
45482
Tổng: 0
14235
Tổng: 8
59111
Tổng: 2
93922
Tổng: 4
50174
Tổng: 1
53984
Tổng: 2
Năm 2013
66797
Tổng: 6
50109
Tổng: 9
13019
Tổng: 0
33982
Tổng: 0
91904
Tổng: 4
16998
Tổng: 7
29946
Tổng: 0
33629
Tổng: 1
97887
Tổng: 5
33433
Tổng: 6
83014
Tổng: 5
74237
Tổng: 0
48660
Tổng: 6
71225
Tổng: 7
90692
Tổng: 1
06544
Tổng: 8
08586
Tổng: 4
92160
Tổng: 6
10810
Tổng: 1
93974
Tổng: 1
75377
Tổng: 4
93958
Tổng: 3
89391
Tổng: 0
17715
Tổng: 6
44482
Tổng: 0
51492
Tổng: 1
45571
Tổng: 8
62540
Tổng: 4
44334
Tổng: 7
79398
Tổng: 7
28635
Tổng: 8
Năm 2012
40908
Tổng: 8
72941
Tổng: 5
72483
Tổng: 1
96968
Tổng: 4
99914
Tổng: 5
73599
Tổng: 8
99806
Tổng: 6
51110
Tổng: 1
16081
Tổng: 9
69675
Tổng: 2
98049
Tổng: 3
81692
Tổng: 1
12912
Tổng: 3
87007
Tổng: 7
68441
Tổng: 5
22477
Tổng: 4
18844
Tổng: 8
66019
Tổng: 0
54436
Tổng: 9
08236
Tổng: 9
30078
Tổng: 5
46180
Tổng: 8
47455
Tổng: 0
38800
Tổng: 0
68410
Tổng: 1
65289
Tổng: 7
02476
Tổng: 3
45306
Tổng: 6
20456
Tổng: 1
78815
Tổng: 6
10668
Tổng: 4
Năm 2011
57722
Tổng: 4
65257
Tổng: 2
61827
Tổng: 9
69186
Tổng: 4
93891
Tổng: 0
30065
Tổng: 1
43977
Tổng: 4
15941
Tổng: 5
09502
Tổng: 2
25665
Tổng: 1
09485
Tổng: 3
29191
Tổng: 0
67827
Tổng: 9
23749
Tổng: 3
65398
Tổng: 7
24339
Tổng: 2
32685
Tổng: 3
31257
Tổng: 2
71822
Tổng: 4
82939
Tổng: 2
11722
Tổng: 4
70406
Tổng: 6
19737
Tổng: 0
05436
Tổng: 9
54393
Tổng: 2
13319
Tổng: 0
46549
Tổng: 3
41718
Tổng: 9
96797
Tổng: 6
82073
Tổng: 0
16749
Tổng: 3
Năm 2010
62514
Tổng: 5
55514
Tổng: 5
68272
Tổng: 9
99149
Tổng: 3
69805
Tổng: 5
41632
Tổng: 5
16764
Tổng: 0
44974
Tổng: 1
69900
Tổng: 0
79139
Tổng: 2
02904
Tổng: 4
60467
Tổng: 3
71826
Tổng: 8
53494
Tổng: 3
35806
Tổng: 6
43816
Tổng: 7
39208
Tổng: 8
14899
Tổng: 8
45948
Tổng: 2
16224
Tổng: 6
43311
Tổng: 2
43156
Tổng: 1
97190
Tổng: 9
21664
Tổng: 0
46289
Tổng: 7
04564
Tổng: 0
54438
Tổng: 1
16170
Tổng: 7
90097
Tổng: 6
06735
Tổng: 8
79815
Tổng: 6
Năm 2009
83834
Tổng: 7
40415
Tổng: 6
97068
Tổng: 4
44496
Tổng: 5
38414
Tổng: 5
40590
Tổng: 9
62752
Tổng: 7
20013
Tổng: 4
39052
Tổng: 7
49447
Tổng: 1
10341
Tổng: 5
65405
Tổng: 5
88615
Tổng: 6
42403
Tổng: 3
99069
Tổng: 5
01621
Tổng: 3
28743
Tổng: 7
34716
Tổng: 7
34732
Tổng: 5
96567
Tổng: 3
91406
Tổng: 6
67043
Tổng: 7
85422
Tổng: 4
11713
Tổng: 4
09810
Tổng: 1
92450
Tổng: 5
81606
Tổng: 6
20456
Tổng: 1
52205
Tổng: 5
55845
Tổng: 9
03161
Tổng: 7
Năm 2008
47438
Tổng: 1
07147
Tổng: 1
62351
Tổng: 6
62616
Tổng: 7
33446
Tổng: 0
50910
Tổng: 1
92503
Tổng: 3
66280
Tổng: 8
72691
Tổng: 0
89079
Tổng: 6
43191
Tổng: 0
96994
Tổng: 3
86246
Tổng: 0
82050
Tổng: 5
61118
Tổng: 9
95017
Tổng: 8
17464
Tổng: 0
06299
Tổng: 8
02180
Tổng: 8
13697
Tổng: 6
40905
Tổng: 5
00913
Tổng: 4
04384
Tổng: 2
07882
Tổng: 0
33401
Tổng: 1
01632
Tổng: 5
79660
Tổng: 6
27208
Tổng: 8
12608
Tổng: 8
99935
Tổng: 8
65636
Tổng: 9
Năm 2007
17232
Tổng: 5
46102
Tổng: 2
44847
Tổng: 1
76258
Tổng: 3
32033
Tổng: 6
92355
Tổng: 0
33057
Tổng: 2
31918
Tổng: 9
24623
Tổng: 5
95392
Tổng: 1
00100
Tổng: 0
06424
Tổng: 6
42891
Tổng: 0
56895
Tổng: 4
57794
Tổng: 3
75934
Tổng: 7
21918
Tổng: 9
76180
Tổng: 8
37378
Tổng: 5
76612
Tổng: 3
79092
Tổng: 1
66387
Tổng: 5
41400
Tổng: 0
26681
Tổng: 9
22815
Tổng: 6
89725
Tổng: 7
79663
Tổng: 9
05784
Tổng: 2
07220
Tổng: 2
45472
Tổng: 9
93734
Tổng: 7
Năm 2006
12705
Tổng: 5
26526
Tổng: 8
24024
Tổng: 6
85160
Tổng: 6
16356
Tổng: 1
71676
Tổng: 3
64242
Tổng: 6
94246
Tổng: 0
45201
Tổng: 1
73410
Tổng: 1
68629
Tổng: 1
06903
Tổng: 3
70509
Tổng: 9
78556
Tổng: 1
73428
Tổng: 0
42919
Tổng: 0
37670
Tổng: 7
75045
Tổng: 9
03744
Tổng: 8
84630
Tổng: 3
04008
Tổng: 8
79248
Tổng: 2
37844
Tổng: 8
54200
Tổng: 0
25443
Tổng: 7
16846
Tổng: 0
28952
Tổng: 7
83043
Tổng: 7
17011
Tổng: 2
87530
Tổng: 3
77592
Tổng: 1
Năm 2005
75427
Tổng: 9
86389
Tổng: 7
40507
Tổng: 7
27910
Tổng: 1
76753
Tổng: 8
21958
Tổng: 3
14142
Tổng: 6
06805
Tổng: 5
84376
Tổng: 3
29043
Tổng: 7
14880
Tổng: 8
75307
Tổng: 7
85755
Tổng: 0
54000
Tổng: 0
38085
Tổng: 3
65930
Tổng: 3
32625
Tổng: 7
29231
Tổng: 4
80701
Tổng: 1
25682
Tổng: 0
40375
Tổng: 2
06635
Tổng: 8
52191
Tổng: 0
06859
Tổng: 4
68710
Tổng: 1
35042
Tổng: 6
90861
Tổng: 7
38722
Tổng: 4
37916
Tổng: 7
81632
Tổng: 5
82356
Tổng: 1
Năm 2004
87705
Tổng: 5
41387
Tổng: 5
32582
Tổng: 0
65502
Tổng: 2
60743
Tổng: 7
77153
Tổng: 8
38979
Tổng: 6
29760
Tổng: 6
49560
Tổng: 6
48929
Tổng: 1
94927
Tổng: 9
48456
Tổng: 1
74188
Tổng: 6
17163
Tổng: 9
54473
Tổng: 0
83461
Tổng: 7
67263
Tổng: 9
33101
Tổng: 1
45452
Tổng: 7
47330
Tổng: 3
90345
Tổng: 9
41217
Tổng: 8
33084
Tổng: 2
84236
Tổng: 9
91543
Tổng: 7
02026
Tổng: 8
79357
Tổng: 2
48859
Tổng: 4
49251
Tổng: 6
35981
Tổng: 9
94634
Tổng: 7
Năm 2003
76678
Tổng: 5
33753
Tổng: 8
47520
Tổng: 2
70330
Tổng: 3
06683
Tổng: 1
44568
Tổng: 4
21457
Tổng: 2
73360
Tổng: 6
63789
Tổng: 7
58879
Tổng: 6
84711
Tổng: 2
85015
Tổng: 6
20941
Tổng: 5
87357
Tổng: 2
01023
Tổng: 5
13394
Tổng: 3
11869
Tổng: 5
91777
Tổng: 4
79350
Tổng: 5
21018
Tổng: 9
69852
Tổng: 7
61684
Tổng: 2
52289
Tổng: 7
42880
Tổng: 8
69000
Tổng: 0
50124
Tổng: 6
55788
Tổng: 6
26384
Tổng: 2
94778
Tổng: 5
66608
Tổng: 8
25376
Tổng: 3

Thống kê XSMB theo tháng giúp người chơi xem được những thông tin sau:

  • Thống kê GĐB của các ngày trong cùng một tháng trong nhiều năm

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Lưu ý:

Tháng 2 thường chỉ có 28 hay 29 ngày nên dữ liệu tháng 2 thường rỗng ngày cuối. Các ngày lễ Tết hay do dịch bệnh dữ liệu cũng thường để trống

Bạn có thể xem thêm: