XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 11 các năm

Ngày 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11
Năm 2022
99876
Tổng: 3
67246
Tổng: 0
66819
Tổng: 0
75371
Tổng: 8
33487
Tổng: 5
77471
Tổng: 8
04067
Tổng: 3
66130
Tổng: 3
57765
Tổng: 1
71610
Tổng: 1
81736
Tổng: 9
78611
Tổng: 2
96305
Tổng: 5
12834
Tổng: 7
91006
Tổng: 6
50578
Tổng: 5
05776
Tổng: 3
32592
Tổng: 1
66534
Tổng: 7
80770
Tổng: 7
52091
Tổng: 0
30529
Tổng: 1
47779
Tổng: 6
75996
Tổng: 5
36819
Tổng: 0
67896
Tổng: 5
67857
Tổng: 2
65507
Tổng: 7
25380
Tổng: 8
Năm 2021
03858
Tổng: 3
29510
Tổng: 1
07267
Tổng: 3
34148
Tổng: 2
66152
Tổng: 7
19821
Tổng: 3
91386
Tổng: 4
94772
Tổng: 9
71952
Tổng: 7
43595
Tổng: 4
33422
Tổng: 4
04211
Tổng: 2
55230
Tổng: 3
53940
Tổng: 4
77626
Tổng: 8
41405
Tổng: 5
99342
Tổng: 6
04960
Tổng: 6
68712
Tổng: 3
45344
Tổng: 8
47579
Tổng: 6
36593
Tổng: 2
24880
Tổng: 8
85856
Tổng: 1
64313
Tổng: 4
81610
Tổng: 1
27824
Tổng: 6
55988
Tổng: 6
28087
Tổng: 5
71738
Tổng: 1
Năm 2020
97059
Tổng: 4
32461
Tổng: 7
53818
Tổng: 9
16921
Tổng: 3
96225
Tổng: 7
44571
Tổng: 8
00356
Tổng: 1
46411
Tổng: 2
20047
Tổng: 1
37874
Tổng: 1
56842
Tổng: 6
44516
Tổng: 7
88287
Tổng: 5
28106
Tổng: 6
76818
Tổng: 9
41130
Tổng: 3
82093
Tổng: 2
88630
Tổng: 3
17017
Tổng: 8
92780
Tổng: 8
20561
Tổng: 7
61596
Tổng: 5
00843
Tổng: 7
52664
Tổng: 0
72036
Tổng: 9
23071
Tổng: 8
23126
Tổng: 8
10764
Tổng: 0
83669
Tổng: 5
05104
Tổng: 4
Năm 2019
23568
Tổng: 4
93894
Tổng: 3
40911
Tổng: 2
56043
Tổng: 7
63990
Tổng: 9
46181
Tổng: 9
87024
Tổng: 6
37892
Tổng: 1
26502
Tổng: 2
23310
Tổng: 1
04116
Tổng: 7
36744
Tổng: 8
29618
Tổng: 9
86358
Tổng: 3
09208
Tổng: 8
01682
Tổng: 0
25000
Tổng: 0
93484
Tổng: 2
19942
Tổng: 6
72751
Tổng: 6
15315
Tổng: 6
75178
Tổng: 5
89736
Tổng: 9
31742
Tổng: 6
30468
Tổng: 4
16031
Tổng: 4
34257
Tổng: 2
23232
Tổng: 5
40803
Tổng: 3
36896
Tổng: 5
Năm 2018
51489
Tổng: 7
54448
Tổng: 2
14832
Tổng: 5
15844
Tổng: 8
01524
Tổng: 6
70455
Tổng: 0
89911
Tổng: 2
33079
Tổng: 6
45669
Tổng: 5
04284
Tổng: 2
65771
Tổng: 8
20970
Tổng: 7
07459
Tổng: 4
25841
Tổng: 5
33888
Tổng: 6
52348
Tổng: 2
96702
Tổng: 2
16644
Tổng: 8
38201
Tổng: 1
02322
Tổng: 4
79721
Tổng: 3
95565
Tổng: 1
06414
Tổng: 5
90956
Tổng: 1
34635
Tổng: 8
74033
Tổng: 6
44616
Tổng: 7
81965
Tổng: 1
98929
Tổng: 1
88321
Tổng: 3
Năm 2017
83492
Tổng: 1
99761
Tổng: 7
31134
Tổng: 7
40627
Tổng: 9
90260
Tổng: 6
03355
Tổng: 0
71038
Tổng: 1
03183
Tổng: 1
04327
Tổng: 9
70523
Tổng: 5
02893
Tổng: 2
99365
Tổng: 1
33541
Tổng: 5
35397
Tổng: 6
27798
Tổng: 7
24750
Tổng: 5
35408
Tổng: 8
01622
Tổng: 4
85761
Tổng: 7
33137
Tổng: 0
19753
Tổng: 8
83824
Tổng: 6
80062
Tổng: 8
43268
Tổng: 4
72680
Tổng: 8
55409
Tổng: 9
19011
Tổng: 2
36205
Tổng: 5
95375
Tổng: 2
51750
Tổng: 5
Năm 2016
64581
Tổng: 9
79843
Tổng: 7
31142
Tổng: 6
01381
Tổng: 9
85236
Tổng: 9
47674
Tổng: 1
91479
Tổng: 6
55986
Tổng: 4
22632
Tổng: 5
61973
Tổng: 0
72030
Tổng: 3
92452
Tổng: 7
04998
Tổng: 7
29639
Tổng: 2
29707
Tổng: 7
20979
Tổng: 6
52091
Tổng: 0
73368
Tổng: 4
52462
Tổng: 8
66074
Tổng: 1
39593
Tổng: 2
89476
Tổng: 3
61570
Tổng: 7
44896
Tổng: 5
66898
Tổng: 7
23808
Tổng: 8
37392
Tổng: 1
78162
Tổng: 8
89525
Tổng: 7
97475
Tổng: 2
Năm 2015
93476
Tổng: 3
52970
Tổng: 7
39435
Tổng: 8
26978
Tổng: 5
73424
Tổng: 6
30628
Tổng: 0
77915
Tổng: 6
35545
Tổng: 9
11322
Tổng: 4
13137
Tổng: 0
96056
Tổng: 1
75057
Tổng: 2
85791
Tổng: 0
27297
Tổng: 6
62831
Tổng: 4
58915
Tổng: 6
74639
Tổng: 2
80260
Tổng: 6
62931
Tổng: 4
63131
Tổng: 4
12809
Tổng: 9
23368
Tổng: 4
52781
Tổng: 9
56329
Tổng: 1
92396
Tổng: 5
60233
Tổng: 6
61591
Tổng: 0
52446
Tổng: 0
07314
Tổng: 5
20754
Tổng: 9
Năm 2014
81477
Tổng: 4
23411
Tổng: 2
42354
Tổng: 9
10896
Tổng: 5
38477
Tổng: 4
04225
Tổng: 7
55145
Tổng: 9
62292
Tổng: 1
37305
Tổng: 5
77706
Tổng: 6
98606
Tổng: 6
13038
Tổng: 1
15446
Tổng: 0
47897
Tổng: 6
73172
Tổng: 9
83219
Tổng: 0
77267
Tổng: 3
96154
Tổng: 9
78196
Tổng: 5
94868
Tổng: 4
83532
Tổng: 5
21736
Tổng: 9
70173
Tổng: 0
72851
Tổng: 6
30739
Tổng: 2
06810
Tổng: 1
36439
Tổng: 2
36219
Tổng: 0
21759
Tổng: 4
59763
Tổng: 9
Năm 2013
59628
Tổng: 0
89390
Tổng: 9
88072
Tổng: 9
42671
Tổng: 8
82367
Tổng: 3
56703
Tổng: 3
29933
Tổng: 6
75180
Tổng: 8
56559
Tổng: 4
33567
Tổng: 3
05959
Tổng: 4
56259
Tổng: 4
32135
Tổng: 8
22171
Tổng: 8
50194
Tổng: 3
54106
Tổng: 6
22598
Tổng: 7
38275
Tổng: 2
85746
Tổng: 0
15241
Tổng: 5
77572
Tổng: 9
12080
Tổng: 8
63183
Tổng: 1
69378
Tổng: 5
97429
Tổng: 1
24761
Tổng: 7
22634
Tổng: 7
61492
Tổng: 1
92748
Tổng: 2
22253
Tổng: 8
Năm 2012
92416
Tổng: 7
45396
Tổng: 5
33068
Tổng: 4
30790
Tổng: 9
52582
Tổng: 0
43188
Tổng: 6
25905
Tổng: 5
98685
Tổng: 3
73438
Tổng: 1
15582
Tổng: 0
86348
Tổng: 2
64639
Tổng: 2
78446
Tổng: 0
63783
Tổng: 1
68228
Tổng: 0
02637
Tổng: 0
77131
Tổng: 4
60548
Tổng: 2
25825
Tổng: 7
24966
Tổng: 2
72199
Tổng: 8
08000
Tổng: 0
97101
Tổng: 1
05629
Tổng: 1
57581
Tổng: 9
33594
Tổng: 3
45808
Tổng: 8
38837
Tổng: 0
59488
Tổng: 6
13907
Tổng: 7
Năm 2011
12232
Tổng: 5
37842
Tổng: 6
21001
Tổng: 1
66501
Tổng: 1
65012
Tổng: 3
32504
Tổng: 4
63169
Tổng: 5
27467
Tổng: 3
02862
Tổng: 8
64556
Tổng: 1
46346
Tổng: 0
83004
Tổng: 4
69843
Tổng: 7
79218
Tổng: 9
61503
Tổng: 3
62554
Tổng: 9
74716
Tổng: 7
02023
Tổng: 5
83255
Tổng: 0
22704
Tổng: 4
92397
Tổng: 6
27625
Tổng: 7
12753
Tổng: 8
77887
Tổng: 5
65880
Tổng: 8
12409
Tổng: 9
74832
Tổng: 5
11334
Tổng: 7
93574
Tổng: 1
01057
Tổng: 2
Năm 2010
98499
Tổng: 8
38907
Tổng: 7
57496
Tổng: 5
81637
Tổng: 0
97183
Tổng: 1
95510
Tổng: 1
92115
Tổng: 6
11718
Tổng: 9
76972
Tổng: 9
50317
Tổng: 8
33010
Tổng: 1
15813
Tổng: 4
47262
Tổng: 8
00336
Tổng: 9
44149
Tổng: 3
77763
Tổng: 9
68531
Tổng: 4
36931
Tổng: 4
38480
Tổng: 8
43352
Tổng: 7
22173
Tổng: 0
88368
Tổng: 4
44808
Tổng: 8
92598
Tổng: 7
37043
Tổng: 7
54143
Tổng: 7
38551
Tổng: 6
27008
Tổng: 8
13541
Tổng: 5
77297
Tổng: 6
Năm 2009
50320
Tổng: 2
13357
Tổng: 2
12177
Tổng: 4
51323
Tổng: 5
07855
Tổng: 0
75510
Tổng: 1
75781
Tổng: 9
23967
Tổng: 3
36143
Tổng: 7
85563
Tổng: 9
40830
Tổng: 3
42871
Tổng: 8
53099
Tổng: 8
86668
Tổng: 4
79977
Tổng: 4
71200
Tổng: 0
47662
Tổng: 8
99266
Tổng: 2
82422
Tổng: 4
01608
Tổng: 8
69666
Tổng: 2
18716
Tổng: 7
63739
Tổng: 2
49465
Tổng: 1
16165
Tổng: 1
58252
Tổng: 7
85460
Tổng: 6
15541
Tổng: 5
29874
Tổng: 1
81793
Tổng: 2
Năm 2008
62071
Tổng: 8
66358
Tổng: 3
54231
Tổng: 4
79381
Tổng: 9
42610
Tổng: 1
95491
Tổng: 0
89661
Tổng: 7
29445
Tổng: 9
65182
Tổng: 0
62771
Tổng: 8
25452
Tổng: 7
73924
Tổng: 6
55196
Tổng: 5
59837
Tổng: 0
26289
Tổng: 7
37835
Tổng: 8
86537
Tổng: 0
53362
Tổng: 8
19020
Tổng: 2
22949
Tổng: 3
13876
Tổng: 3
28434
Tổng: 7
21688
Tổng: 6
57531
Tổng: 4
04019
Tổng: 0
35991
Tổng: 0
89636
Tổng: 9
43141
Tổng: 5
54469
Tổng: 5
40178
Tổng: 5
Năm 2007
80884
Tổng: 2
36054
Tổng: 9
48891
Tổng: 0
46460
Tổng: 6
33106
Tổng: 6
22289
Tổng: 7
65197
Tổng: 6
08842
Tổng: 6
41751
Tổng: 6
43817
Tổng: 8
45499
Tổng: 8
04947
Tổng: 1
28448
Tổng: 2
69576
Tổng: 3
89934
Tổng: 7
24510
Tổng: 1
48510
Tổng: 1
31195
Tổng: 4
41002
Tổng: 2
85617
Tổng: 8
04666
Tổng: 2
04583
Tổng: 1
36524
Tổng: 6
77074
Tổng: 1
80843
Tổng: 7
22314
Tổng: 5
45130
Tổng: 3
42509
Tổng: 9
80126
Tổng: 8
34722
Tổng: 4
Năm 2006
94962
Tổng: 8
14977
Tổng: 4
05060
Tổng: 6
37716
Tổng: 7
22762
Tổng: 8
99608
Tổng: 8
33769
Tổng: 5
63724
Tổng: 6
62558
Tổng: 3
47384
Tổng: 2
54315
Tổng: 6
37573
Tổng: 0
23679
Tổng: 6
16421
Tổng: 3
34175
Tổng: 2
16549
Tổng: 3
66298
Tổng: 7
58698
Tổng: 7
38653
Tổng: 8
35221
Tổng: 3
36231
Tổng: 4
97735
Tổng: 8
08080
Tổng: 8
14425
Tổng: 7
21173
Tổng: 0
67156
Tổng: 1
30381
Tổng: 9
73371
Tổng: 8
71436
Tổng: 9
22634
Tổng: 7
Năm 2005
09946
Tổng: 0
47678
Tổng: 5
46216
Tổng: 7
06615
Tổng: 6
60256
Tổng: 1
84464
Tổng: 0
24795
Tổng: 4
84860
Tổng: 6
43990
Tổng: 9
72718
Tổng: 9
77533
Tổng: 6
85287
Tổng: 5
28979
Tổng: 6
83519
Tổng: 0
57506
Tổng: 6
13114
Tổng: 5
74793
Tổng: 2
94294
Tổng: 3
10230
Tổng: 3
22003
Tổng: 3
74081
Tổng: 9
34300
Tổng: 0
95008
Tổng: 8
74258
Tổng: 3
03464
Tổng: 0
09008
Tổng: 8
67471
Tổng: 8
89348
Tổng: 2
09824
Tổng: 6
74087
Tổng: 5
Năm 2004
55142
Tổng: 6
39616
Tổng: 7
27373
Tổng: 0
95201
Tổng: 1
71136
Tổng: 9
16066
Tổng: 2
02549
Tổng: 3
73287
Tổng: 5
94178
Tổng: 5
67239
Tổng: 2
33767
Tổng: 3
09980
Tổng: 8
82714
Tổng: 5
16968
Tổng: 4
01651
Tổng: 6
22315
Tổng: 6
02950
Tổng: 5
14849
Tổng: 3
99148
Tổng: 2
35656
Tổng: 1
71781
Tổng: 9
17431
Tổng: 4
15482
Tổng: 0
21705
Tổng: 5
86280
Tổng: 8
90198
Tổng: 7
92382
Tổng: 0
71494
Tổng: 3
60864
Tổng: 0
45183
Tổng: 1
Năm 2003
56735
Tổng: 8
77129
Tổng: 1
06537
Tổng: 0
62817
Tổng: 8
84139
Tổng: 2
39971
Tổng: 8
90737
Tổng: 0
61401
Tổng: 1
29505
Tổng: 5
26642
Tổng: 6
93995
Tổng: 4
96384
Tổng: 2
87172
Tổng: 9
94267
Tổng: 3
74699
Tổng: 8
62399
Tổng: 8
29841
Tổng: 5
91529
Tổng: 1
93912
Tổng: 3
32285
Tổng: 3
80619
Tổng: 0
50691
Tổng: 0
32828
Tổng: 0
08879
Tổng: 6
18001
Tổng: 1
27051
Tổng: 6
86349
Tổng: 3
05721
Tổng: 3
10161
Tổng: 7
10122
Tổng: 4

Thống kê XSMB theo tháng giúp người chơi xem được những thông tin sau:

  • Thống kê GĐB của các ngày trong cùng một tháng trong nhiều năm

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Lưu ý:

Tháng 2 thường chỉ có 28 hay 29 ngày nên dữ liệu tháng 2 thường rỗng ngày cuối. Các ngày lễ Tết hay do dịch bệnh dữ liệu cũng thường để trống

Bạn có thể xem thêm: