XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 9 các năm

Ngày 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9
Năm 2023
61379
Tổng: 6
06380
Tổng: 8
31186
Tổng: 4
08811
Tổng: 2
06367
Tổng: 3
15269
Tổng: 5
49956
Tổng: 1
13676
Tổng: 3
35252
Tổng: 7
35902
Tổng: 2
63768
Tổng: 4
73132
Tổng: 5
56650
Tổng: 5
59722
Tổng: 4
13720
Tổng: 2
11724
Tổng: 6
22365
Tổng: 1
43104
Tổng: 4
50925
Tổng: 7
40303
Tổng: 3
52566
Tổng: 2
22714
Tổng: 5
Năm 2022
69488
Tổng: 6
03138
Tổng: 1
47153
Tổng: 8
62111
Tổng: 2
01548
Tổng: 2
44816
Tổng: 7
51169
Tổng: 5
75743
Tổng: 7
01293
Tổng: 2
17535
Tổng: 8
99951
Tổng: 6
55448
Tổng: 2
21776
Tổng: 3
66581
Tổng: 9
87354
Tổng: 9
48715
Tổng: 6
55890
Tổng: 9
14894
Tổng: 3
62198
Tổng: 7
50221
Tổng: 3
44823
Tổng: 5
76777
Tổng: 4
79436
Tổng: 9
08154
Tổng: 9
59509
Tổng: 9
93712
Tổng: 3
77390
Tổng: 9
41946
Tổng: 0
92129
Tổng: 1
89651
Tổng: 6
Năm 2021
74627
Tổng: 9
77764
Tổng: 0
11660
Tổng: 6
29855
Tổng: 0
17061
Tổng: 7
87728
Tổng: 0
10765
Tổng: 1
14938
Tổng: 1
63724
Tổng: 6
04529
Tổng: 1
26654
Tổng: 9
23349
Tổng: 3
95548
Tổng: 2
32159
Tổng: 4
04965
Tổng: 1
12093
Tổng: 2
35330
Tổng: 3
93901
Tổng: 1
45957
Tổng: 2
74019
Tổng: 0
16083
Tổng: 1
53873
Tổng: 0
11534
Tổng: 7
51678
Tổng: 5
92408
Tổng: 8
21694
Tổng: 3
73011
Tổng: 2
03234
Tổng: 7
76477
Tổng: 4
45811
Tổng: 2
Năm 2020
62557
Tổng: 2
45148
Tổng: 2
80180
Tổng: 8
15580
Tổng: 8
52085
Tổng: 3
01993
Tổng: 2
13853
Tổng: 8
22022
Tổng: 4
88000
Tổng: 0
81320
Tổng: 2
16129
Tổng: 1
51880
Tổng: 8
28463
Tổng: 9
32489
Tổng: 7
23030
Tổng: 3
89582
Tổng: 0
04170
Tổng: 7
20290
Tổng: 9
54004
Tổng: 4
05042
Tổng: 6
68757
Tổng: 2
87486
Tổng: 4
97711
Tổng: 2
87082
Tổng: 0
98018
Tổng: 9
17069
Tổng: 5
37546
Tổng: 0
96331
Tổng: 4
59323
Tổng: 5
64268
Tổng: 4
Năm 2019
61697
Tổng: 6
40725
Tổng: 7
91254
Tổng: 9
41784
Tổng: 2
30051
Tổng: 6
58517
Tổng: 8
97616
Tổng: 7
44868
Tổng: 4
52783
Tổng: 1
82811
Tổng: 2
53841
Tổng: 5
75717
Tổng: 8
82182
Tổng: 0
81843
Tổng: 7
42303
Tổng: 3
03797
Tổng: 6
86201
Tổng: 1
10846
Tổng: 0
80620
Tổng: 2
02376
Tổng: 3
71778
Tổng: 5
03074
Tổng: 1
92329
Tổng: 1
33024
Tổng: 6
87259
Tổng: 4
83657
Tổng: 2
98278
Tổng: 5
59416
Tổng: 7
37124
Tổng: 6
91964
Tổng: 0
Năm 2018
48319
Tổng: 0
19640
Tổng: 4
52049
Tổng: 3
64308
Tổng: 8
93788
Tổng: 6
00964
Tổng: 0
49197
Tổng: 6
66915
Tổng: 6
24453
Tổng: 8
51845
Tổng: 9
50040
Tổng: 4
81156
Tổng: 1
45562
Tổng: 8
21588
Tổng: 6
59077
Tổng: 4
32963
Tổng: 9
93143
Tổng: 7
91720
Tổng: 2
96177
Tổng: 4
03096
Tổng: 5
31221
Tổng: 3
29578
Tổng: 5
12662
Tổng: 8
69569
Tổng: 5
69654
Tổng: 9
49222
Tổng: 4
14915
Tổng: 6
79356
Tổng: 1
08030
Tổng: 3
68455
Tổng: 0
Năm 2017
22989
Tổng: 7
05731
Tổng: 4
95371
Tổng: 8
79857
Tổng: 2
70059
Tổng: 4
34369
Tổng: 5
50363
Tổng: 9
00730
Tổng: 3
41715
Tổng: 6
37993
Tổng: 2
08819
Tổng: 0
76795
Tổng: 4
64060
Tổng: 6
42140
Tổng: 4
66956
Tổng: 1
38485
Tổng: 3
94612
Tổng: 3
58601
Tổng: 1
68546
Tổng: 0
07873
Tổng: 0
89470
Tổng: 7
10587
Tổng: 5
18770
Tổng: 7
26652
Tổng: 7
91239
Tổng: 2
35043
Tổng: 7
62777
Tổng: 4
78296
Tổng: 5
56766
Tổng: 2
99334
Tổng: 7
Năm 2016
94102
Tổng: 2
76320
Tổng: 2
04829
Tổng: 1
14716
Tổng: 7
22187
Tổng: 5
47831
Tổng: 4
19416
Tổng: 7
39005
Tổng: 5
32801
Tổng: 1
35812
Tổng: 3
04507
Tổng: 7
68724
Tổng: 6
99709
Tổng: 9
96332
Tổng: 5
11538
Tổng: 1
13850
Tổng: 5
54005
Tổng: 5
85300
Tổng: 0
95167
Tổng: 3
67317
Tổng: 8
76294
Tổng: 3
24509
Tổng: 9
21533
Tổng: 6
29506
Tổng: 6
47190
Tổng: 9
75466
Tổng: 2
19291
Tổng: 0
10665
Tổng: 1
65071
Tổng: 8
06570
Tổng: 7
Năm 2015
10689
Tổng: 7
55897
Tổng: 6
86669
Tổng: 5
99001
Tổng: 1
40389
Tổng: 7
34803
Tổng: 3
20180
Tổng: 8
47743
Tổng: 7
81894
Tổng: 3
60043
Tổng: 7
39208
Tổng: 8
72771
Tổng: 8
87653
Tổng: 8
73292
Tổng: 1
36312
Tổng: 3
58642
Tổng: 6
80834
Tổng: 7
63514
Tổng: 5
26997
Tổng: 6
40031
Tổng: 4
08304
Tổng: 4
84120
Tổng: 2
20433
Tổng: 6
52117
Tổng: 8
67847
Tổng: 1
92987
Tổng: 5
49047
Tổng: 1
97561
Tổng: 7
94489
Tổng: 7
77432
Tổng: 5
Năm 2014
61809
Tổng: 9
71548
Tổng: 2
19342
Tổng: 6
86390
Tổng: 9
89997
Tổng: 6
14510
Tổng: 1
95004
Tổng: 4
70121
Tổng: 3
24077
Tổng: 4
75090
Tổng: 9
51987
Tổng: 5
23832
Tổng: 5
57052
Tổng: 7
42136
Tổng: 9
46745
Tổng: 9
22951
Tổng: 6
97389
Tổng: 7
39122
Tổng: 4
60804
Tổng: 4
23315
Tổng: 6
26443
Tổng: 7
03334
Tổng: 7
18320
Tổng: 2
75935
Tổng: 8
49293
Tổng: 2
08111
Tổng: 2
92386
Tổng: 4
14624
Tổng: 6
26001
Tổng: 1
50800
Tổng: 0
Năm 2013
71955
Tổng: 0
81661
Tổng: 7
07046
Tổng: 0
96157
Tổng: 2
31593
Tổng: 2
27101
Tổng: 1
42609
Tổng: 9
51200
Tổng: 0
22482
Tổng: 0
09079
Tổng: 6
04474
Tổng: 1
87404
Tổng: 4
97705
Tổng: 5
03950
Tổng: 5
93385
Tổng: 3
71286
Tổng: 4
71961
Tổng: 7
90428
Tổng: 0
63090
Tổng: 9
48439
Tổng: 2
59735
Tổng: 8
63978
Tổng: 5
82802
Tổng: 2
28251
Tổng: 6
68014
Tổng: 5
78741
Tổng: 5
08025
Tổng: 7
86810
Tổng: 1
27245
Tổng: 9
47648
Tổng: 2
Năm 2012
17223
Tổng: 5
36146
Tổng: 0
14271
Tổng: 8
73943
Tổng: 7
26558
Tổng: 3
09666
Tổng: 2
27841
Tổng: 5
65632
Tổng: 5
71932
Tổng: 5
52499
Tổng: 8
53809
Tổng: 9
61114
Tổng: 5
00460
Tổng: 6
72701
Tổng: 1
89215
Tổng: 6
48799
Tổng: 8
61498
Tổng: 7
57675
Tổng: 2
43850
Tổng: 5
50568
Tổng: 4
88774
Tổng: 1
47921
Tổng: 3
23673
Tổng: 0
89544
Tổng: 8
93919
Tổng: 0
83176
Tổng: 3
56836
Tổng: 9
45576
Tổng: 3
81518
Tổng: 9
93665
Tổng: 1
Năm 2011
94392
Tổng: 1
26844
Tổng: 8
62326
Tổng: 8
16584
Tổng: 2
07463
Tổng: 9
87497
Tổng: 6
55485
Tổng: 3
54446
Tổng: 0
38335
Tổng: 8
07959
Tổng: 4
80285
Tổng: 3
35221
Tổng: 3
56462
Tổng: 8
48722
Tổng: 4
18659
Tổng: 4
21205
Tổng: 5
38972
Tổng: 9
02959
Tổng: 4
95219
Tổng: 0
71463
Tổng: 9
04644
Tổng: 8
67072
Tổng: 9
27664
Tổng: 0
92365
Tổng: 1
30803
Tổng: 3
76474
Tổng: 1
59586
Tổng: 4
57617
Tổng: 8
17425
Tổng: 7
93960
Tổng: 6
Năm 2010
91206
Tổng: 6
66462
Tổng: 8
37739
Tổng: 2
33602
Tổng: 2
72060
Tổng: 6
47636
Tổng: 9
47799
Tổng: 8
16308
Tổng: 8
84973
Tổng: 0
38807
Tổng: 7
30920
Tổng: 2
81000
Tổng: 0
68872
Tổng: 9
28258
Tổng: 3
94005
Tổng: 5
46292
Tổng: 1
73045
Tổng: 9
83100
Tổng: 0
36272
Tổng: 9
85865
Tổng: 1
28192
Tổng: 1
75824
Tổng: 6
32187
Tổng: 5
42793
Tổng: 2
77066
Tổng: 2
41119
Tổng: 0
60640
Tổng: 4
75197
Tổng: 6
37192
Tổng: 1
96964
Tổng: 0
Năm 2009
35847
Tổng: 1
25442
Tổng: 6
95428
Tổng: 0
53302
Tổng: 2
33115
Tổng: 6
99703
Tổng: 3
15152
Tổng: 7
43382
Tổng: 0
38989
Tổng: 7
69074
Tổng: 1
93124
Tổng: 6
04525
Tổng: 7
93546
Tổng: 0
34439
Tổng: 2
53621
Tổng: 3
40002
Tổng: 2
16555
Tổng: 0
96996
Tổng: 5
93561
Tổng: 7
64053
Tổng: 8
87262
Tổng: 8
20356
Tổng: 1
07466
Tổng: 2
83610
Tổng: 1
02248
Tổng: 2
20801
Tổng: 1
50666
Tổng: 2
54897
Tổng: 6
66147
Tổng: 1
13173
Tổng: 0
Năm 2008
26860
Tổng: 6
35425
Tổng: 7
13258
Tổng: 3
43122
Tổng: 4
32978
Tổng: 5
24438
Tổng: 1
25511
Tổng: 2
17326
Tổng: 8
71052
Tổng: 7
85414
Tổng: 5
40698
Tổng: 7
15784
Tổng: 2
03844
Tổng: 8
07439
Tổng: 2
58432
Tổng: 5
73122
Tổng: 4
99506
Tổng: 6
34978
Tổng: 5
63554
Tổng: 9
38301
Tổng: 1
63727
Tổng: 9
08610
Tổng: 1
96668
Tổng: 4
05110
Tổng: 1
92073
Tổng: 0
50798
Tổng: 7
64032
Tổng: 5
95510
Tổng: 1
25102
Tổng: 2
02952
Tổng: 7
Năm 2007
52886
Tổng: 4
82636
Tổng: 9
42386
Tổng: 4
43255
Tổng: 0
54379
Tổng: 6
57954
Tổng: 9
75770
Tổng: 7
51364
Tổng: 0
67801
Tổng: 1
35300
Tổng: 0
07605
Tổng: 5
46867
Tổng: 3
90251
Tổng: 6
18727
Tổng: 9
38423
Tổng: 5
22292
Tổng: 1
11055
Tổng: 0
36594
Tổng: 3
64554
Tổng: 9
21815
Tổng: 6
08155
Tổng: 0
85726
Tổng: 8
54225
Tổng: 7
86136
Tổng: 9
88590
Tổng: 9
08300
Tổng: 0
41025
Tổng: 7
04548
Tổng: 2
89549
Tổng: 3
90678
Tổng: 5
Năm 2006
95335
Tổng: 8
68413
Tổng: 4
48979
Tổng: 6
72620
Tổng: 2
59626
Tổng: 8
14413
Tổng: 4
47814
Tổng: 5
55728
Tổng: 0
88323
Tổng: 5
54601
Tổng: 1
98084
Tổng: 2
03501
Tổng: 1
83000
Tổng: 0
91532
Tổng: 5
95339
Tổng: 2
38599
Tổng: 8
16469
Tổng: 5
81576
Tổng: 3
64130
Tổng: 3
00173
Tổng: 0
62197
Tổng: 6
20723
Tổng: 5
80385
Tổng: 3
70510
Tổng: 1
00537
Tổng: 0
81476
Tổng: 3
80442
Tổng: 6
03636
Tổng: 9
05384
Tổng: 2
53949
Tổng: 3
Năm 2005
17856
Tổng: 1
79853
Tổng: 8
23095
Tổng: 4
64267
Tổng: 3
52554
Tổng: 9
02993
Tổng: 2
84338
Tổng: 1
67483
Tổng: 1
57658
Tổng: 3
36300
Tổng: 0
23516
Tổng: 7
37192
Tổng: 1
69796
Tổng: 5
76956
Tổng: 1
19971
Tổng: 8
33106
Tổng: 6
12477
Tổng: 4
07621
Tổng: 3
42218
Tổng: 9
27098
Tổng: 7
35710
Tổng: 1
12647
Tổng: 1
57263
Tổng: 9
86514
Tổng: 5
65907
Tổng: 7
89241
Tổng: 5
47279
Tổng: 6
71607
Tổng: 7
95964
Tổng: 0
62571
Tổng: 8
Năm 2004
92273
Tổng: 0
78429
Tổng: 1
69517
Tổng: 8
93340
Tổng: 4
67894
Tổng: 3
05216
Tổng: 7
94114
Tổng: 5
59377
Tổng: 4
41130
Tổng: 3
11988
Tổng: 6
37144
Tổng: 8
15249
Tổng: 3
70169
Tổng: 5
94518
Tổng: 9
99518
Tổng: 9
42964
Tổng: 0
62329
Tổng: 1
47909
Tổng: 9
42951
Tổng: 6
19491
Tổng: 0
97624
Tổng: 6
00309
Tổng: 9
99954
Tổng: 9
19438
Tổng: 1
36485
Tổng: 3
06884
Tổng: 2
36967
Tổng: 3
91329
Tổng: 1
92221
Tổng: 3
72913
Tổng: 4
Năm 2003
38110
Tổng: 1
77344
Tổng: 8
19110
Tổng: 1
54053
Tổng: 8
41520
Tổng: 2
53170
Tổng: 7
56705
Tổng: 5
60733
Tổng: 6
45669
Tổng: 5
42323
Tổng: 5
62977
Tổng: 4
70122
Tổng: 4
72411
Tổng: 2
90836
Tổng: 9
02672
Tổng: 9
62184
Tổng: 2
37473
Tổng: 0
93171
Tổng: 8
03902
Tổng: 2
73703
Tổng: 3
08725
Tổng: 7
43343
Tổng: 7
55621
Tổng: 3
20921
Tổng: 3
48857
Tổng: 2
40723
Tổng: 5
72080
Tổng: 8
30994
Tổng: 3
31623
Tổng: 5
76623
Tổng: 5

Thống kê XSMB theo tháng giúp người chơi xem được những thông tin sau:

  • Thống kê GĐB của các ngày trong cùng một tháng trong nhiều năm

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Lưu ý:

Tháng 2 thường chỉ có 28 hay 29 ngày nên dữ liệu tháng 2 thường rỗng ngày cuối. Các ngày lễ Tết hay do dịch bệnh dữ liệu cũng thường để trống

Bạn có thể xem thêm: