XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Hiển thị tổng 2 số cuối

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 12 các năm

Ngày 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12
Năm 2022
52770
Tổng: 7
24523
Tổng: 5
10576
Tổng: 3
05028
Tổng: 0
13454
Tổng: 9
84807
Tổng: 7
Năm 2021
62712
Tổng: 3
27587
Tổng: 5
85507
Tổng: 7
69447
Tổng: 1
04329
Tổng: 1
71784
Tổng: 2
63631
Tổng: 4
29115
Tổng: 6
34346
Tổng: 0
25206
Tổng: 6
34925
Tổng: 7
09055
Tổng: 0
98112
Tổng: 3
27700
Tổng: 0
96009
Tổng: 9
43032
Tổng: 5
73157
Tổng: 2
70830
Tổng: 3
07173
Tổng: 0
74271
Tổng: 8
38683
Tổng: 1
09078
Tổng: 5
78708
Tổng: 8
37223
Tổng: 5
31424
Tổng: 6
57404
Tổng: 4
56903
Tổng: 3
04703
Tổng: 3
13977
Tổng: 4
62033
Tổng: 6
24147
Tổng: 1
Năm 2020
74507
Tổng: 7
52117
Tổng: 8
29911
Tổng: 2
95549
Tổng: 3
59405
Tổng: 5
50553
Tổng: 8
09929
Tổng: 1
06320
Tổng: 2
92041
Tổng: 5
24835
Tổng: 8
46551
Tổng: 6
09945
Tổng: 9
08528
Tổng: 0
45776
Tổng: 3
61681
Tổng: 9
16363
Tổng: 9
12950
Tổng: 5
27054
Tổng: 9
20370
Tổng: 7
45188
Tổng: 6
27693
Tổng: 2
81613
Tổng: 4
80188
Tổng: 6
79993
Tổng: 2
36287
Tổng: 5
80287
Tổng: 5
85971
Tổng: 8
07690
Tổng: 9
63111
Tổng: 2
57905
Tổng: 5
42050
Tổng: 5
Năm 2019
57187
Tổng: 5
28797
Tổng: 6
91897
Tổng: 6
79119
Tổng: 0
22867
Tổng: 3
82830
Tổng: 3
60238
Tổng: 1
70840
Tổng: 4
55076
Tổng: 3
99233
Tổng: 6
45585
Tổng: 3
02447
Tổng: 1
30476
Tổng: 3
46694
Tổng: 3
20806
Tổng: 6
28068
Tổng: 4
83022
Tổng: 4
26849
Tổng: 3
46081
Tổng: 9
76684
Tổng: 2
24148
Tổng: 2
43242
Tổng: 6
70724
Tổng: 6
75726
Tổng: 8
15181
Tổng: 9
05939
Tổng: 2
04477
Tổng: 4
95201
Tổng: 1
31701
Tổng: 1
18988
Tổng: 6
94908
Tổng: 8
Năm 2018
72729
Tổng: 1
71456
Tổng: 1
99667
Tổng: 3
97859
Tổng: 4
12188
Tổng: 6
81154
Tổng: 9
25367
Tổng: 3
64793
Tổng: 2
77308
Tổng: 8
39341
Tổng: 5
38991
Tổng: 0
63140
Tổng: 4
83517
Tổng: 8
47788
Tổng: 6
22750
Tổng: 5
60310
Tổng: 1
46365
Tổng: 1
84415
Tổng: 6
29775
Tổng: 2
41302
Tổng: 2
95367
Tổng: 3
54691
Tổng: 0
47793
Tổng: 2
50522
Tổng: 4
09956
Tổng: 1
73330
Tổng: 3
24529
Tổng: 1
66241
Tổng: 5
56675
Tổng: 2
65753
Tổng: 8
45276
Tổng: 3
Năm 2017
35516
Tổng: 7
70870
Tổng: 7
95809
Tổng: 9
60833
Tổng: 6
82177
Tổng: 4
02564
Tổng: 0
08953
Tổng: 8
60081
Tổng: 9
83892
Tổng: 1
99478
Tổng: 5
39260
Tổng: 6
58349
Tổng: 3
35272
Tổng: 9
21487
Tổng: 5
17168
Tổng: 4
71531
Tổng: 4
35048
Tổng: 2
64375
Tổng: 2
25818
Tổng: 9
94568
Tổng: 4
96758
Tổng: 3
59521
Tổng: 3
53369
Tổng: 5
89886
Tổng: 4
30363
Tổng: 9
12404
Tổng: 4
84416
Tổng: 7
59705
Tổng: 5
53773
Tổng: 0
61773
Tổng: 0
73459
Tổng: 4
Năm 2016
04448
Tổng: 2
16291
Tổng: 0
16718
Tổng: 9
86749
Tổng: 3
67560
Tổng: 6
39324
Tổng: 6
72383
Tổng: 1
83121
Tổng: 3
06735
Tổng: 8
67134
Tổng: 7
94423
Tổng: 5
94479
Tổng: 6
66965
Tổng: 1
35289
Tổng: 7
51178
Tổng: 5
32101
Tổng: 1
76822
Tổng: 4
34908
Tổng: 8
18360
Tổng: 6
66718
Tổng: 9
32777
Tổng: 4
94684
Tổng: 2
10998
Tổng: 7
16938
Tổng: 1
82057
Tổng: 2
42325
Tổng: 7
97291
Tổng: 0
68044
Tổng: 8
14198
Tổng: 7
19617
Tổng: 8
26687
Tổng: 5
Năm 2015
83078
Tổng: 5
90340
Tổng: 4
15390
Tổng: 9
83363
Tổng: 9
95736
Tổng: 9
94295
Tổng: 4
85725
Tổng: 7
49977
Tổng: 4
32853
Tổng: 8
97936
Tổng: 9
32825
Tổng: 7
09312
Tổng: 3
46605
Tổng: 5
48114
Tổng: 5
49712
Tổng: 3
82079
Tổng: 6
08386
Tổng: 4
83260
Tổng: 6
97935
Tổng: 8
58868
Tổng: 4
07742
Tổng: 6
37538
Tổng: 1
01309
Tổng: 9
62710
Tổng: 1
85140
Tổng: 4
23185
Tổng: 3
49017
Tổng: 8
46328
Tổng: 0
48196
Tổng: 5
59778
Tổng: 5
89356
Tổng: 1
Năm 2014
10556
Tổng: 1
96781
Tổng: 9
76145
Tổng: 9
66465
Tổng: 1
29380
Tổng: 8
02187
Tổng: 5
16777
Tổng: 4
00396
Tổng: 5
53241
Tổng: 5
70782
Tổng: 0
20363
Tổng: 9
64123
Tổng: 5
81952
Tổng: 7
76442
Tổng: 6
17338
Tổng: 1
25952
Tổng: 7
52436
Tổng: 9
05919
Tổng: 0
98712
Tổng: 3
50270
Tổng: 7
79952
Tổng: 7
48853
Tổng: 8
08416
Tổng: 7
81561
Tổng: 7
23747
Tổng: 1
55659
Tổng: 4
95598
Tổng: 7
69212
Tổng: 3
18799
Tổng: 8
22297
Tổng: 6
23646
Tổng: 0
Năm 2013
18932
Tổng: 5
71176
Tổng: 3
90676
Tổng: 3
90085
Tổng: 3
75842
Tổng: 6
25507
Tổng: 7
64314
Tổng: 5
50863
Tổng: 9
09006
Tổng: 6
44099
Tổng: 8
49375
Tổng: 2
22230
Tổng: 3
65877
Tổng: 4
13456
Tổng: 1
14903
Tổng: 3
03721
Tổng: 3
07673
Tổng: 0
53676
Tổng: 3
80942
Tổng: 6
19578
Tổng: 5
59421
Tổng: 3
21155
Tổng: 0
64738
Tổng: 1
88132
Tổng: 5
94322
Tổng: 4
42212
Tổng: 3
40974
Tổng: 1
18822
Tổng: 4
87887
Tổng: 5
09706
Tổng: 6
12422
Tổng: 4
Năm 2012
57839
Tổng: 2
83424
Tổng: 6
10237
Tổng: 0
59048
Tổng: 2
61775
Tổng: 2
69975
Tổng: 2
59039
Tổng: 2
03166
Tổng: 2
48736
Tổng: 9
87258
Tổng: 3
54661
Tổng: 7
61124
Tổng: 6
44402
Tổng: 2
67147
Tổng: 1
85239
Tổng: 2
99691
Tổng: 0
22660
Tổng: 6
92199
Tổng: 8
49391
Tổng: 0
13260
Tổng: 6
74181
Tổng: 9
00633
Tổng: 6
49780
Tổng: 8
27429
Tổng: 1
72349
Tổng: 3
75059
Tổng: 4
88468
Tổng: 4
94686
Tổng: 4
01361
Tổng: 7
21505
Tổng: 5
63998
Tổng: 7
Năm 2011
83962
Tổng: 8
35009
Tổng: 9
50005
Tổng: 5
99560
Tổng: 6
31486
Tổng: 4
24045
Tổng: 9
22005
Tổng: 5
01256
Tổng: 1
21119
Tổng: 0
82470
Tổng: 7
60324
Tổng: 6
95304
Tổng: 4
02023
Tổng: 5
88602
Tổng: 2
88208
Tổng: 8
83127
Tổng: 9
51370
Tổng: 7
81892
Tổng: 1
98682
Tổng: 0
85495
Tổng: 4
70139
Tổng: 2
74123
Tổng: 5
29377
Tổng: 4
18527
Tổng: 9
63513
Tổng: 4
56788
Tổng: 6
34207
Tổng: 7
74125
Tổng: 7
34404
Tổng: 4
38407
Tổng: 7
94078
Tổng: 5
Năm 2010
43815
Tổng: 6
94106
Tổng: 6
96313
Tổng: 4
95653
Tổng: 8
50715
Tổng: 6
31030
Tổng: 3
26215
Tổng: 6
86854
Tổng: 9
80458
Tổng: 3
45639
Tổng: 2
68769
Tổng: 5
42557
Tổng: 2
42359
Tổng: 4
60494
Tổng: 3
75178
Tổng: 5
03711
Tổng: 2
16509
Tổng: 9
92963
Tổng: 9
80502
Tổng: 2
84203
Tổng: 3
41741
Tổng: 5
96593
Tổng: 2
26395
Tổng: 4
Năm 2009
43102
Tổng: 2
42737
Tổng: 0
30415
Tổng: 6
52849
Tổng: 3
84497
Tổng: 6
98049
Tổng: 3
58376
Tổng: 3
42844
Tổng: 8
40945
Tổng: 9
14429
Tổng: 1
34023
Tổng: 5
82436
Tổng: 9
39415
Tổng: 6
00094
Tổng: 3
73634
Tổng: 7
59691
Tổng: 0
23936
Tổng: 9
88997
Tổng: 6
28467
Tổng: 3
14895
Tổng: 4
76997
Tổng: 6
62099
Tổng: 8
33807
Tổng: 7
50804
Tổng: 4
36074
Tổng: 1
50891
Tổng: 0
96782
Tổng: 0
21666
Tổng: 2
04088
Tổng: 6
47193
Tổng: 2
70849
Tổng: 3
Năm 2008
52375
Tổng: 2
08757
Tổng: 2
38533
Tổng: 6
33092
Tổng: 1
61506
Tổng: 6
69203
Tổng: 3
66419
Tổng: 0
34937
Tổng: 0
14317
Tổng: 8
25036
Tổng: 9
53205
Tổng: 5
90532
Tổng: 5
66130
Tổng: 3
85903
Tổng: 3
75746
Tổng: 0
89454
Tổng: 9
57581
Tổng: 9
31658
Tổng: 3
85678
Tổng: 5
78747
Tổng: 1
97904
Tổng: 4
95330
Tổng: 3
29871
Tổng: 8
57951
Tổng: 6
48175
Tổng: 2
32027
Tổng: 9
00616
Tổng: 7
09926
Tổng: 8
98173
Tổng: 0
31214
Tổng: 5
72837
Tổng: 0
Năm 2007
09926
Tổng: 8
60442
Tổng: 6
75036
Tổng: 9
16867
Tổng: 3
90611
Tổng: 2
31917
Tổng: 8
27761
Tổng: 7
48613
Tổng: 4
30766
Tổng: 2
71267
Tổng: 3
63675
Tổng: 2
57910
Tổng: 1
55421
Tổng: 3
85247
Tổng: 1
21266
Tổng: 2
36432
Tổng: 5
45560
Tổng: 6
62781
Tổng: 9
42387
Tổng: 5
97510
Tổng: 1
30084
Tổng: 2
19627
Tổng: 9
76092
Tổng: 1
36142
Tổng: 6
85700
Tổng: 0
15555
Tổng: 0
56983
Tổng: 1
46375
Tổng: 2
32565
Tổng: 1
11025
Tổng: 7
22894
Tổng: 3
Năm 2006
79762
Tổng: 8
43841
Tổng: 5
36112
Tổng: 3
17279
Tổng: 6
35755
Tổng: 0
54859
Tổng: 4
82046
Tổng: 0
45239
Tổng: 2
84204
Tổng: 4
90771
Tổng: 8
85883
Tổng: 1
51970
Tổng: 7
90457
Tổng: 2
74153
Tổng: 8
25685
Tổng: 3
40494
Tổng: 3
08122
Tổng: 4
38828
Tổng: 0
87027
Tổng: 9
27908
Tổng: 8
47085
Tổng: 3
00412
Tổng: 3
30807
Tổng: 7
50396
Tổng: 5
10066
Tổng: 2
05542
Tổng: 6
36766
Tổng: 2
00798
Tổng: 7
72183
Tổng: 1
02207
Tổng: 7
64837
Tổng: 0
Năm 2005
15508
Tổng: 8
19624
Tổng: 6
29411
Tổng: 2
80004
Tổng: 4
75026
Tổng: 8
75343
Tổng: 7
83110
Tổng: 1
72225
Tổng: 7
61217
Tổng: 8
91298
Tổng: 7
45352
Tổng: 7
55418
Tổng: 9
14938
Tổng: 1
17124
Tổng: 6
24605
Tổng: 5
28448
Tổng: 2
36066
Tổng: 2
95323
Tổng: 5
93886
Tổng: 4
35292
Tổng: 1
45087
Tổng: 5
76127
Tổng: 9
21345
Tổng: 9
65520
Tổng: 2
41252
Tổng: 7
44991
Tổng: 0
09778
Tổng: 5
64632
Tổng: 5
99368
Tổng: 4
48190
Tổng: 9
84069
Tổng: 5
Năm 2004
27115
Tổng: 6
77994
Tổng: 3
68584
Tổng: 2
05701
Tổng: 1
64893
Tổng: 2
11041
Tổng: 5
19290
Tổng: 9
70642
Tổng: 6
28332
Tổng: 5
02250
Tổng: 5
21489
Tổng: 7
09058
Tổng: 3
10125
Tổng: 7
72689
Tổng: 7
23280
Tổng: 8
51893
Tổng: 2
85272
Tổng: 9
43532
Tổng: 5
44675
Tổng: 2
08393
Tổng: 2
79276
Tổng: 3
14984
Tổng: 2
67661
Tổng: 7
44339
Tổng: 2
07919
Tổng: 0
02574
Tổng: 1
20790
Tổng: 9
51352
Tổng: 7
23626
Tổng: 8
62776
Tổng: 3
72730
Tổng: 3
Năm 2003
90161
Tổng: 7
10510
Tổng: 1
43537
Tổng: 0
88903
Tổng: 3
22320
Tổng: 2
90296
Tổng: 5
50169
Tổng: 5
49716
Tổng: 7
53757
Tổng: 2
85829
Tổng: 1
83930
Tổng: 3
93515
Tổng: 6
27963
Tổng: 9
95529
Tổng: 1
72003
Tổng: 3
34993
Tổng: 2
04301
Tổng: 1
84726
Tổng: 8
84311
Tổng: 2
54468
Tổng: 4
28579
Tổng: 6
62570
Tổng: 7
57026
Tổng: 8
30585
Tổng: 3
33284
Tổng: 2
61426
Tổng: 8
26494
Tổng: 3
65087
Tổng: 5
57009
Tổng: 9
38816
Tổng: 7
35817
Tổng: 8

Thống kê XSMB theo tháng giúp người chơi xem được những thông tin sau:

  • Thống kê GĐB của các ngày trong cùng một tháng trong nhiều năm

  • Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt ra trong ngày của tháng giữa các năm

  • Thống kê tổng 2 số cuối của giải đặc biệt, đưa ra dự đoán XSMB dễ dàng

Lưu ý:

Tháng 2 thường chỉ có 28 hay 29 ngày nên dữ liệu tháng 2 thường rỗng ngày cuối. Các ngày lễ Tết hay do dịch bệnh dữ liệu cũng thường để trống

Bạn có thể xem thêm: